Mỗi đảng viên đều phải “tự gột rửa, tự sửa mình”!

Thứ sáu, 10/12/2021 10:57

Ngày 9-12, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quốc do Bộ Chính trị tổ chức nhằm quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình. Mọi đảng viên đều phải làm như vậy, chứ không phải chỉ đứng ngoài mà “phán”, hoặc “chờ xem”, coi như mình vô can”.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến TP Đà Nẵng lắng nghe chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu chính tại Tòa nhà Quốc hội đến hơn 13 ngàn điểm cầu trong cả nước với sự tham dự của 360 ngàn đảng viên. Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Tại điểm cầu TP Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Nguyễn Văn Quảng chủ trì và có bài phát biểu tham luận.

Phải “tự gột rửa, tự sửa mình”

Để hội nghị hiểu rõ, sâu hơn về những nội dung cơ bản và tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, trong bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tập trung trả lời 3 câu hỏi: Vì sao lần này Trung ương lại tiếp tục bàn và ra Nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn Đảng? Những tinh thần mới, nội dung mới của lần này là gì? Và cán bộ, đảng viên phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có kết quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4?

Đề cập về nội dung vì sao Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII tiếp tục bàn về việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; và công tác xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt của Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, chỉ tính riêng 10 năm gần đây, ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ, các Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đều bàn và ban hành những nghị quyết, kết luận, quy định hết sức quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lần sau sâu sắc, toàn diện và cụ thể, rõ ràng hơn so với lần trước. Nếu như Hội nghị Trung ương 4 khóa XI mới chỉ tập trung bàn và ra Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng” thì đến Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã có sự bổ sung, đổi mới rất căn bản về phạm vi và nội dung, bao gồm toàn bộ các vấn đề “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

“Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 08 “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Quy định số 47 về 19 điều đảng viên không được làm; và đặc biệt là việc thành lập, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và đi vào hoạt động rất có hiệu quả của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tạo sự chuyển biến tích cực, rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, được nhân dân tin yêu, đồng tình, ủng hộ, góp phần rất quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế nói riêng của Đất nước”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu bật 4 điểm mới của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Một là, sâu rộng hơn về nội dung và phạm vi; không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị; không chỉ đối với đảng viên và các cấp ủy, tổ chức đảng mà còn mở rộng ra cả đối với cán bộ, công chức, viên chức, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị, cùng với ngăn chặn, đẩy lùi còn phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực... Điểm mới thứ hai là, mục tiêu được xác định lần này cao hơn và sát hợp hơn với tình hình mới. Điểm mới thứ 3 là bổ sung, làm rõ, đồng bộ và sắc bén hơn một số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới. Điểm mới thứ 4 là bổ sung, hoàn thiện toàn diện hơn các thể chế, thiết chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Từ những kinh nghiệm và bài học thành công cũng như chưa thành công trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII vừa qua, và để có sự thống nhất cao hơn nữa về nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận, Quy định của Trung ương, về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ quan điểm toàn Đảng, toàn dân phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Kết luận và Quy định, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận và Quy định trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện… “Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước (ngay sau Hội nghị này, không phải chờ đợi gì cả); căn cứ vào Nghị quyết, Kết luận và Quy định lần này, nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình. Mọi đảng viên đều phải làm như vậy, chứ không phải chỉ đứng ngoài mà “phán”, hoặc “chờ xem”, coi như mình vô can”…, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt ra yêu cầu cho toàn thể hội nghị.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm

Thay mặt lãnh đạo TP Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Nguyễn Văn Quảng đã có bài phát biểu gửi đến hội nghị. Theo đó khẳng định, từ thực tiễn đã cho thấy những thành tựu đạt được trong công tác xây dựng Đảng qua các nhiệm kỳ, nhất là sau Đại hội XI, XII, XIII của Đảng, qua đó góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn còn một số hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu của tình hình mới như Kết luận số 21-KL/TW đã nêu. “Qua theo dõi, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước rất đồng tình và thống nhất cao việc Trung ương các khóa XI, XII, XIII đều chọn vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nội dung trọng tâm, then chốt để thảo luận, ban hành các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, và mới đây Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII mặc dù không ban hành nghị quyết như các khóa trước nhưng về bản chất và nội hàm của Kết luận số 21-KL/TW đã thể hiện rất đầy đủ và toàn diện về quyết tâm cao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, ông Quảng nói.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương cũng như xác định vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, ông Quảng cho biết, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã chủ động xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW với nhiều nội dung, giải pháp cụ thể, trong đó tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là xác định công tác nghiên cứu học tập, quán triệt là khâu đầu tiên và rất quan trọng nên sẽ tập trung thực hiện với phương châm “Sớm nhất, nhanh nhất và sâu rộng nhất”. Thứ hai, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương, trong đó đặc biệt quan tâm nhiệm vụ mới, quan trọng đó là: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… Thứ ba, xem xét, cụ thể hóa các nội dung của Quy định 37-QĐ/TW vào thực tiễn của thành phố. Trong đó, gắn việc triển khai Quy định về những điều đảng viên không được làm với việc giáo dục nâng cao chất lượng đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, mà theo đồng chí Tổng Bí thư đã nhận định “đây cũng là căn nguyên dẫn đến tham nhũng, tiêu cực và ngược lại”. Thứ tư, quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Quy định 37-QĐ/TW luôn gắn với thực hiện đồng bộ các phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại các Hội nghị quan trọng, các quy định, kết luận mới của Trung ương liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, thi hành Điều lệ Đảng, chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung..., đặc biệt là tổ chức nghiên cứu, quán triệt bài viết của đồng chí Tổng Bí thư về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” đến chi bộ, đưa thành nội dung sinh hoạt chuyên đề và biên tập thành bài giảng của Trường Chính trị thành phố.

Thứ năm, Thành ủy đưa việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Quy định 37-QĐ/TW, các văn bản, quy định mới của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào Chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy, UBKT các cấp. Đồng thời, tập trung củng cố, kiện toàn Bộ phận Thường trực và Tổ giúp việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII từ thành phố đến cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc triển khai đảm bảo yêu cầu đề ra…

D.HÙNG