Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững

Thứ sáu, 25/02/2022 09:28

Ngày 24-2, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến dự thảo Đề án "Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh, bền vững đến năm 2025 và những năm tiếp theo". Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban soạn thảo Đề án cùng Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh và Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Nguyễn Đình Thuận đồng chủ trì hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo.

Báo cáo đề dẫn hội thảo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, những năm qua, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên được tăng cường; kịp thời củng cố, kiện toàn. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Nhờ đó, bộ máy của hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới. Công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng được chú trọng. Công tác dân vận có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác nội chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng được chấn chỉnh...

Tuy nhiên theo ông Vĩnh, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ còn những hạn chế: "Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn mờ nhạt, chưa phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, chưa quy tụ và phát huy trí tuệ tập thể trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; Công tác cán bộ còn một số vấn đề bất cập, nhất là trong đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ"…

Vì vậy, với dự thảo Đề án "Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh, bền vững đến năm 2025 và những năm tiếp theo", Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh mong muốn các cơ quan chuyên môn, các nhà nghiên cứu tập trung thảo luận về thực trạng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ trong những năm qua; những giải pháp mới, có tính thực tiễn cao từ các địa phương, cơ sở nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh, bền vững đến năm 2025.

Dự thảo Đề án "Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh, bền vững đến năm 2025 và những năm tiếp theo" đề ra mục tiêu tổng quát là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh trên tất cả các mặt; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm sự kế thừa, chuyển tiếp giữa các thế hệ.

Tại hội thảo, các đại biểu tham gia góp ý đề án; đóng góp ý kiến tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Tham gia hội thảo với nội dung "Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội gắn với đấu tranh phòng, chống thông tin xấu, độc trên không gian mạng", ông Võ Công Trí, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, muốn xây dựng Đảng có hiệu quả, không chỉ phải kết hợp chặt chẽ giữa "xây dựng" và "chỉnh đốn" (đây là một trong những bài học kinh nghiệm quý về công tác xây dựng Đảng đã được Đại hội lần thứ XIII của Đảng tổng kết và nêu trong Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội) mà còn phải tiến hành xây dựng, chỉnh đốn "thường xuyên", "đồng bộ", "toàn diện" tất cả các mặt này. Hơn nữa, đây cũng là đòi hỏi cấp bách, nội dung trọng tâm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ thành phố, nên càng phải xây dựng, chỉnh đốn thường xuyên, đồng bộ, toàn diện hơn.

Ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho rằng, trước hết Đề án này cần tích hợp với Đề án "Một số cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và thu hút, trọng dụng người có tài năng công tác trong khu vực công thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" của UBND thành phố dự kiến sẽ được thông qua cùng lúc với Đề án này theo hướng Đề án này căn cứ vào khung chính sách nêu trong Đề án của UBND thành phố để tập trung vào đối tượng thu hút, trọng dụng công tác ở khối Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn…

Theo PGS.TS Nguyễn Thế Tư, Học viện Chính trị khu vực III, đây là Đề án có ý nghĩa thực tiễn cấp bách của Đảng bộ thành phố trong giai đoạn hiện nay. Đề án đã được chuẩn bị công phu, toàn diện và làm rõ được một số nội hàm cơ bản; đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ thành phố thời kỳ phát triển mới. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng của Đề án, PGS.TS Nguyễn Thế Tư đã bổ sung thêm một số ý kiến để ban soạn thảo cân nhắc, lựa chọn, bổ sung hoàn thiện Đề án với chất lượng cao hơn và khả thi.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ cảm ơn sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các đại biểu, chuyên gia, các nhà khoa học đã tham gia hội thảo này. Bày tỏ tán đồng với cách tiếp cận cởi mở, những vấn đề mang tính phản biện để làm rõ thêm nội dung dự thảo Đề án của các đại biểu, ông Triết cho biết đây là những ý kiến rất đáng để Ban soạn thảo chắt lọc, điều chỉnh, bổ sung để Đề án thực sự là sản phẩm khoa học.

"Đây là đề án lớn, có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ trong nhiệm kỳ này, mà còn là cơ sở, nền tảng để xây dựng, phát triển, củng cố và nâng cao năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố trong các giai đoạn kế tiếp", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh. Sau hội thảo, ông Triết đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp, tiếp thu các ý kiến góp ý và báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy để hoàn thiện dự thảo Đề án, phấn đấu trình Đề án vào đầu tháng 4-2022.

D.HÙNG