Những giá trị lớn lao từ các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng Công an nhân dân

Thứ bảy, 29/06/2024 09:53

Ngày 28-6, Đảng ủy Công an Trung ương và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học "Hai tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa và đối ngoại, ngoại giao - Giá trị lý luận, thực tiễn đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND)". Trung tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an và PGS.TS Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đồng chủ trì sự kiện.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì điểm cầu Công an TP Đà Nẵng tham gia buổi toạ đàm.
Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì điểm cầu Công an TP Đà Nẵng tham gia buổi toạ đàm.

Buổi toạ đàm có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, các học viện, nhà trường trong CAND, 63 điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố Trung ương và điểm cầu Công an cấp huyện.

Phát biểu tại buổi toạ đàm, PGS.TS Vũ Trọng Lâm cho biết, cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" tuyển chọn 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, lược ghi, trả lời phỏng vấn, thư... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, trong đó bài viết sớm nhất là năm 1968. Nội dung cuốn sách thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư đối với việc xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam với các yếu tố truyền thống và hiện đại, bản sắc và hội nhập, tạo nguồn lực nội sinh và huy động sức mạnh của văn hóa, con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trong khi đó, cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" tuyển chọn những bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại, ngoại giao, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, về những kết quả, thành tựu đạt được và đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời gian tới.

Các đại biểu, nhà khoa học đã tập trung tham luận, thảo luận làm rõ ý nghĩa, nội dung hai cuốn sách và thống nhất cao hai tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa và đối ngoại đã hệ thống sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam". Hai tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư có ý nghĩa to lớn, là định hướng, quan điểm chỉ đạo quan trọng đối với lực lượng CAND trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), bảo đảm TTATXH, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Với những giá trị to lớn từ các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng CAND, phát biểu kết thúc tọa đàm, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh yêu cầu, lực lượng CAND cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xây dựng và phát triển văn hóa CAND liêm chính, mẫu mực, vì nhân dân phục vụ, hạt nhân là xây dựng và thực hành văn hóa CAND với những giá trị quý báu. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung chỉ đạo tổ chức thật tốt sinh hoạt chuyên đề về nội dung các tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư, từ đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam".

Bảo Nam