Phát huy mạnh mẽ vai trò của các hội quần chúng

Thứ sáu, 04/11/2022 17:49
Ngày 3-11, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28-8-2012 của Bộ Chính trị (Chỉ thị 17) về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng”.
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 17 được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng biểu dương.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận, biểu dương những đóng góp thiết thực của các hội cho sự phát triển của Đà Nẵng trên nhiều phương diện, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo sự đồng thuận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. “Phải nói rằng, vai trò của các hội quần chúng rất quan trọng, nhất là sự phát huy của tính nêu gương của người đứng đầu. Các hội đã tập hợp, phản ánh được nhiều nguyện vọng chính đáng của hội viên, đó là nhờ vào khả năng tập hợp hội viên rất tốt của mỗi hội, góp phần thực hiện có hiệu quả các mặt công tác. Cùng với đó, các hội cũng tích cực vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, điều đó rất đáng biểu dương”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đánh giá.

Thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các hội phát huy thành quả đạt được, đổi mới phương thức hoạt động và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục; chủ động ngăn ngừa và đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với các hội quần chúng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với hoạt động hội quần chúng phù hợp với tình hình thực tiễn, chú trọng công tác thành lập tổ chức Đảng, vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong các hội.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với tổ chức và hoạt động đối với hội quần chúng theo phạm vi, lĩnh vực phụ trách; rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách liên quan đến tổ chức bộ máy và hoạt động của hội quần chúng theo chính sách cấp, khoán, hỗ trợ kinh phí, cơ chế đặt hàng; ban hành tiêu chí để có cơ sở giao biên chế, điều kiện hoạt động cho các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Nâng cao hơn nữa sự tham gia của các hội quần chúng trong xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình, đề án an sinh xã hội của thành phố; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội theo hướng thiết thực, gần với hội viên, đoàn kết, tập hợp hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức hội, hội viên và cộng đồng…

Đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị tại Đà Nẵng cho thấy, sự phối hợp các ngành, mặt trận và các đoàn thể- chính trị với các hội ngày càng chặt chẽ hơn. Các tổ chức hội thể hiện tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, tương trợ, phối hợp, tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên thực hiện mục đích hoạt động của hội, tham gia phản biện xã hội, góp phần tích cực vào việc xây dựng cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước. Các hội cũng tích cực hoạt động theo tôn chỉ, mục đích; tăng cường quan hệ mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao nhằm góp phần vào việc quảng bá hình ảnh, uy tín của hội, câu lạc bộ nói riêng cũng như của Đà Nẵng nói chung. Việc hoạt động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức nhiều cuộc vận động, phong trào, hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, mang ý nghĩa chính trị - xã hội, nhân văn sâu sắc đã góp phần khơi dậy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc ta, khẳng định vai trò, trách nhiệm của các hội quần chúng trong cộng đồng, góp phần tạo sự đồng thuận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia xây dựng phát triển KT-XH, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 17 được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng biểu dương.

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn TP Đà Nẵng có 725 tổ chức hội (tăng 173 hội so với năm 2012). Thời gian qua, các hội đã tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động phù hợp đặc điểm của cán bộ, hội viên, tổ chức hội và với tình hình thực tế của địa phương, của TP; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức hội, hội viên và nhân dân. Cùng với trách nhiệm thực hiện tốt công tác hội, các hoạt động, phong trào của các hội đã bám sát nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương, TP. Nhất là giai đoạn dịch bệnh, thiên tai, các hội đã tích cực vận động, hỗ trợ hội viên, người dân gặp khó khăn; tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ thành phố đến địa bàn dân cư. Quá trình hoạt động, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả…

Tại Hội nghị, 15 tập thể có thành tích xuất sắc về thực hiện Chỉ thị 17 đã được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ghi nhận, biểu dương.

Công Hạnh