Quán triệt các Nghị quyết Trung ương đến hơn 4.000 cán bộ, đảng viên

Thứ năm, 20/04/2023 06:50
Chiều 19-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn thành phố nhằm quán triệt và triển khai các chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) và các văn bản mới của Trung Ương, Thành ủy.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hơn 4.000 cán bộ, đảng viên toàn thành phố đã được nghe các đồng chí lãnh đạo thành phố quán triệt Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NG/ TW ngày 17-11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3-11-2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các đại biểu cũng được nghe quán triệt Chỉ thị số 26-CT/U ngày 22-3-2023 của Ban Thường vụ Thành Ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 23-3-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo công tác phòng, chống, kiểm soát tệ nạn và tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố; Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 27-3-2023 của Ban Thường vụ Thành Ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyên Văn Quảng nhấn mạnh: Khi triển khai chương trình thực hiện Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới phải gắn chặt với chương trình thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Khi xây dựng Nhà nước pháp quyền thì đặc trưng đầu tiên và rất quan trọng là phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Vì vậy, việc xây dựng Nhà nước và đổi mới phương thức của Đảng phải song song với nhau. Đề nghị người đứng đầu các cấp ủy cần tiếp tục chỉ đạo, quán triệt những nội dung trong các chương trình hành động sát với chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị. Phải có kế hoạch cụ thể để triển khai các nhiệm vụ đã được nêu ra trong chương trình, nhất là các cơ quan đã được giao nhiệm vụ cụ thể, đây là cơ sở để kiểm tra, giám sát, thi đua trong thời gian tới.

Đối với các chỉ thị mới của Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy cho rằng, đây là các chỉ thị rất quan trọng nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, đáp ứng yêu cầu về phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động quán triệt, tuyên truyền và triển khai các chỉ thị này; các cấp ủy trong các cơ quan tư pháp, các cơ quan tố tụng thành phố phải có kế hoạch, nội dung cụ thể triển khai thực hiện các chỉ thị. Ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác triển khai các nội dung đã được quán triệt và báo cáo thường xuyên cho Ban thường vụ Thành ủy.

Trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Thành ủy Đà Nẵng đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030 xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ của khu vực; đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội (GRDP) bình quân đạt 9,5-10%/năm; GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 8.000-8.500 USD; đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đến năm 2030 khoảng 50-55%...

CÔNG HẠNH