Quận ủy Sơn Trà: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

Thứ tư, 26/01/2022 13:23

Sáng 26-1, Quận ủy Sơn Trà đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Trong năm 2021, Quận ủy Sơn Trà đã bám sát vào Nghị quyết và chương trình công tác đề ra, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và đề ra nhiều giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Nổi bật là Quận ủy đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Lãnh đạo Quận ủy Sơn Trà trao tặng giấy khen cho 6 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm 2017-2021.

Các cấp ủy Đảng tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của cơ sở, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng do cấp ủy và ngành dọc cấp trên giao. Những kết quả đạt được về công tác xây dựng Đảng đã góp phần tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của Nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và của toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 theo Nghị quyết của Quận ủy đề ra. Theo đó, Ban thường vụ Quận ủy đã đánh giá 5 tổ chức cơ sở Đảng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra, 22 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 53/282, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ: 214. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 878 đồng chí và 3891 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.  Ban Thường vụ Quận ủy đã tặng giấy khen cho 54 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền (2017 - 2021).

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Đảng bộ quận và các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/QU, ngày 24/12/2021 của Quận ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI nhiệm kỳ 2021-2025 đề ra, đặc biệt thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá trong 5 năm đến theo Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ quận và các chương trình, nhiệm vụ theo tinh thần Kết luận số 89-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Ngoài ra, Quận sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy trong điều kiện triển khai mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội và các văn bản liên quan.

Lê Anh Tuấn