Quảng Nam có 37.819 hộ nghèo, hộ cận nghèo

Thứ năm, 05/01/2023 13:04
Ngày 4-1, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 quy định tại Nghị định số 07/2021ngày 27-1-2021 của Chính phủ.

Quảng Nam hiện có 439.300 hộ dân; trong đó, số hộ nghèo, hộ cận nghèo là 37.819 hộ, tỷ lệ 8,60% (hộ nghèo 29.146 hộ, tỷ lệ 6,63%; giảm 3.981 hộ, tương ứng với tỷ lệ giảm 0,96% so với năm 2021; hộ cận nghèo 8.673 hộ, tỷ lệ 1,97%; tăng 471 hộ, tương ứng với tỷ lệ tăng 0,09% so với năm 2021). Địa phương có số hộ nghèo, cận nghèo cao nhất là: Bắc Trà My 5.089 hộ, Nam Trà My 3.609 hộ, Đông Giang 3.394 hộ, Nam Giang 3.207 hộ, Tây Giang 3.205 hộ, Phước Sơn 2.412 hộ, Thăng Bình 1.397 hộ…

Số hộ nghèo, hộ cận nghèo được phê duyệt là căn cứ để xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp giảm nghèo bền vững và thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, các chính sách kinh tế, xã hội khác trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Th. Hà