Quảng Nam hỗ trợ người cai nghiện ma túy

Thứ năm, 02/01/2020 15:23

Từ ngày 1-1-2019, Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 17-12-2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam về hỗ trợ người cai nghiện ma túy có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh có hiệu lực. Theo đó, người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập của tỉnh ngoài việc được ngân sách Nhà nước bảo đảm 100% các khoản chi theo quy định tại khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 124/2018/TT-BTC ngày 20-12-2018 của Bộ Tài chính còn được hỗ trợ tiền ăn hằng tháng, tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân bằng 70% định mức đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và được hỗ trợ 100% về chỗ ở.

Người cai nghiện hoặc gia đình người cai nghiện ma túy tự nguyện có trách nhiệm đóng góp các khoản như tiền ăn hằng tháng, tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân bằng 30% định mức đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; riêng các đối tượng cai nghiện tự nguyện thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, gia đình chính sách, người chưa thành niên, người nhiễm HIV/AIDS, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% các khoản đóng góp quy định trong thời gian cai nghiện.

TH. HÀ