Quảng Nam tinh giản biên chế 50 công chức, viên chức

Thứ bảy, 01/07/2023 08:35
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa ký Quyết định số 1337 (ngày 29-6-2023) phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tinh giản biên chế đợt II năm 2023 (căn cứ theo các Nghị định số 108/2014 ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Nghị định số 113/2018 ngày 31-8-2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014 và Nghị định số 143/2020 ngày 10-12-2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung mội số điều của Nghị định số 108 và Nghị định số 113) đối với 50 trường hợp, nghỉ tại thời điểm ngày 1-7-2023. Trong đó, nghỉ hưu trước tuổi: 44 trường hợp; thôi việc ngay: 6 trường hợp.

Lê Văn Huân