Sẽ tôn vinh tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu, xuất sắc 50 năm sau ngày đất nước thống nhất

Thứ năm, 29/02/2024 12:00
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Tạ Quang Đông vừa ký ban hành Kế hoạch số 690 về việc tổ chức các hoạt động tổng kết nền văn học, nghệ thuật (VHNT) Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước thống nhất (30-4-1975 - 30-4-2025).

Cụ thể, Bộ VH-TT&DL sẽ chủ trì hai hoạt động: Lễ tôn vinh các tác phẩm VHNT tiêu biểu, xuất sắc 50 năm sau ngày đất nước thống nhất; Nghiên cứu khoa học cấp Bộ về “Nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước thống nhất: Thành tựu, hạn chế, những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển”.

Cùng với đó, Bộ phối hợp tổ chức: Hội nghị Văn nghệ toàn quốc tổng kết 50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất; Triển lãm trưng bày, giới thiệu thành tựu 50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất; Liên hoan hợp xướng học sinh, sinh viên toàn quốc với chủ đề “Bài ca thống nhất”; Hội thảo quốc gia với chủ đề: “50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất: Những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển”. Cùng với đó là công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động tổng kết 50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất. Thông qua các hoạt động này nhằm tổng kết, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, đóng góp quan trọng của VHNT và đội ngũ văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về văn hóa, văn nghệ. Các hoạt động cũng góp phần cổ vũ, động viên, phát huy tài năng, tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, góp phần xây dựng nền VHNT đa dạng, phong phú.

T.G-BT