Tăng cường chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật

Thứ sáu, 12/04/2019 11:56

Việc tăng cường chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ khuyết tật đang được xã hội quan tâm.

Đà Nẵng - UBND TP vừa phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019 - 2025. Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng đồng dân cư về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật, phấn đấu đến năm 2025, trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng để được hòa nhập và có cơ hội thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em khuyết tật.

Trước mắt, giai đoạn 2019 - 2020, TP phấn đấu có 75% trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng; 60% trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng hòa nhập cộng đồng phù hợp và có 70% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng. Ngoài ra, phấn đấu 80% cán bộ tại các cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, các tổ chức xã hội có liên quan đến trẻ em khuyết tật, cán bộ, cộng tác viên làm công tác trợ giúp trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật; 50% quận, huyện thiết lập mạng lưới liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng và thí điểm mô hình dịch vụ hỗ trợ trẻ em khuyết tật.

H.N