Tập huấn phổ biến các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Thứ tư, 27/09/2023 07:17
Trong 2 ngày 26 và 27-9, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn phổ biến các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Tham gia buổi tập huấn là đại diện các cơ sở kinh doanh sản xuất và dịch vụ trên địa bàn Đà Nẵng thuộc quản lý về hồ sơ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Lớp tập huấn đã nghe các báo cáo viên giảng dạy các chuyên đề như: Thay đổi phương thức quản lý môi trường của dự án đầu tư theo các tiêu chí môi trường và đánh giá tác động môi trường; Một số điểm cần lưu ý khi thực hiện giấy phép môi trường và đăng ký môi trường; Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ dự án đầu tư sau khi có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường/giấy phép môi trường, Quy định về quản lý chất thải; Một số điểm mới về thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và xử lý vi phạm hành chính.

Hồng Sơn