Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Thứ tư, 15/02/2023 12:51
Ngày 15-2, Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (gọi tắt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI) do Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức.
Các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị
Các đồng chí chủ trì hội nghị

Hội nghị nhằm mục đích đánh giá toàn diện tình hình và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của thành phố trong 10 năm qua; những ưu điểm, kết quả nỗi bật và hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo tinh thần nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố. Qua tổng kết, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh biểu dương, đánh giá cao những kết quả trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của thành phố Đà Nẵng 10 năm qua, đồng thời nhấn mạnh: Việc triển khai thực hiện tốt Nghị quyết đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, quân và dân thành phố trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể luôn được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân được củng cố; chỉ đạo tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng, nhất là trong thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với quy hoạch, phương án xây dựng thế trận quốc phòng một cách toàn diện, đi vào chiều sâu; xây dựng lực lượng thường trực, quân dự bị và dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có độ tin cậy cao, sẵn sàng chiến đấu tốt, khẳng định được sự tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ ở cơ sở.

Các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị

Đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị thành phố Đà Nẵng thời gian đến phải tiếp tục quán triệt, triển khai toàn diện các quan điểm, đường lối, chiến lược quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay, trước nhất là trong cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là hoặc thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp đã xác định. “Lưu ý, nhận thức đó phải được thống nhất trong tập thể cấp ủy, thể hiện cả trong tư duy và hành động, đó là quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi đất nước chưa nguy, thể hiện sự kết hợp trong từng đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, cần tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng gắn với chiến lược quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” – đồng chí Trần Tuấn Anh lưu ý.

Để thực hiện hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong thời gian tới, nhất là những chỉ đạo sâu sát của đồng chí Trần Tuấn Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện tốt 6 vấn đề chính, đó là: Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung xây dựng Đảng bộ thành phố và hệ thống chính trị các các cấp tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thứ hai, triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng gắn với chiến lược quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giai đoạn 2021-2030 theo tinh thần Nghị quyết số 43 ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 26 ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thứ ba, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác quốc phòng, an ninh; tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ tư, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị các cấp, các ngành, các lực lượng và toàn dân trong xây dựng các tiềm lực về chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội trong khu vực phòng thủ.

Thứ năm, lãnh đạo xây dựng các đơn vị lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Cuối cùng, cần thực hiện tốt đường lối, quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước; tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả đối ngoại quốc phòng và ngoại giao Nhân dân, giữ vững ổn định biên giới, củng cố mối quan hệ láng giềng, hữu nghị, truyền thống với nước bạn Lào, Campuchia, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Tại hội nghị, có 17 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trên địa bàn thành phố được biểu dương, khen thưởng.

Công Hạnh-Minh Duyên