Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thi đua, khen thưởng phải thực sự thiết thực

Thứ sáu, 15/04/2022 09:47
Sáng 14-4, tại Trụ sở Chính phủ, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 (Hội đồng) họp phiên thứ 2 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng.

Báo cáo của Hội đồng tại phiên họp cho biết, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương đã tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua gắn với phương châm hành động của Chính phủ năm 2021 là "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển".

Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng phát động tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua của cả nước. Các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương đã chỉ đạo triển khai phong trào thi đua tới cơ sở, với nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, cụ thể; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia và thường xuyên đôn đốc, kiếm tra, đánh giá kết quả thực hiện phong trào.

Năm 2021, Hội đồng đã thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ hơn 3 ngàn tờ trình khen thưởng; thực hiện gần 2 ngàn quyết định của Chủ tịch nước khen thưởng cho hơn 12 ngàn trường hợp; trình khen thưởng cấp Nhà nước cho hơn 1.500 tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19...

Hội đồng xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 là tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương, các địa phương thực hiện phong trào thi đua thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội với 12 nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ đã đề ra, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, đối tượng của từng bộ, ban, ngành, địa phương, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương, địa phương.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh: Công tác thi đua, khen thưởng phải tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; bám sát thực tiễn để tổ chức thực hiện phù hợp; nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, phát huy hơn nữa trách nhiệm, vai trò của cơ quan chuyên trách công tác thi đua, khen thường trong tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục rà soát, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những điển hình tiên tiến để nhân rộng, cũng như phát hiện những bất cập cần điều chỉnh trong công tác thi đua, khen thưởng.

"Thi đua, khen thưởng phải thực sự thiết thực, hiệu quả, xuất phát từ nhân dân, bắt đầu từ nhân dân; nhân dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể của phong trào thi đua; mọi cơ chế, chính sách phải hướng tới nhân dân và vì lợi ích của nhân dân, vì lợi ích của đất nước", Thủ tướng nhấn mạnh.

PHẠM TIẾP