Trong năm 2020, Quảng Nam phát hiện sai phạm hơn 26,5 tỷ đồng và 92.151 m2 đất

Thứ ba, 01/12/2020 15:21

QUẢNG NAM - Trong năm 2020, các cơ quan trong hệ thống thanh tra toàn tỉnh Quảng Nam đã triển khai thực hiện 126 cuộc thanh tra kiểm tra, giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (94 theo kế hoạch và 32 cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền). Đã ban hành kết luận 115 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm hơn 26,5 tỷ đồng và 92.151m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 19,2 tỷ đồng và 68.667m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán và xử lý khác hơn 7,3 tỷ đồng và 23.484m2 đất. Công tác quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách năm 2020 và thanh tra, kiểm tra, toàn tỉnh đã tiết kiệm được gần 699 tỷ đồng (tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo chủ trương của Chính phủ để thực hiện cải cách tiền lương 434 tỷ đồng).

TH. HÀ