Tuyên truyền Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND

Thứ tư, 24/03/2021 16:22

Ngày 23-3, UBND Q. Thanh Khê (TP Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ công chức, viên chức  trên địa bàn quận. Các đại biểu tham dự hội nghị đã được quán triệt sâu sắc về mục tiêu, quan điểm về chỉ đạo xây dựng 2 Luật năm 2020. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc tiếp tục thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là chủ trương về nâng cao trách nhiệm, đảm bảo sự phân công hợp lý, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, tổ chức trong quá trình soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý, thông qua, ban hành luật và đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình xây dựng luật; Quy trình lập đề nghị đối với một số văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn; quy định thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của bộ, ngành, địa phương trong thực tiễn xây dựng luật...

PHƯƠNG KIẾM