Các cơ sở Y tế chủ động mua sắm các thuốc biệt dược gốc để phục vụ điều trị

Thứ bảy, 17/09/2022 14:39
Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, TP và các Bệnh viện trực thuộc Bộ về việc chủ động mua sắm các thuốc thuộc danh mục áp dụng hình thức đàm phán giá tại Thông tư 15/2020 ban hành ngày 10-8-2020 của Bộ Y tế.

Theo quy định của Thông tư này, Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia đã tiến hành tổng hợp, rà soát nhu cầu, trình thẩm định và được Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá năm 2021, bao gồm 69 thuốc biệt dược gốc tại Quyết định số 4250 ngày 4-9-2021. Hiện, Hội đồng Đàm phán giá thuốc - Bộ Y tế đang tích cực tiến hành đàm phán giá với nhà thầu đối với các thuốc biệt dược gốc được phê duyệt (trừ thuốc Prograf 5mg/ml, Seretide Evohaler 25/250mcg, Sulperazone do chưa đáp ứng tính hợp lệ theo quy định tại Hồ sơ yêu cầu và Cellcept 500mg không có nhà thầu tham dự thầu). Ngay sau khi được Bộ Y tế phê duyệt kết quả đàm phán giá, Trung tâm sẽ công bố kết quả đàm phán giá và thỏa thuận khung để các cơ sở Y tế triển khai, thực hiện.

Để bảo đảm thuốc phục vụ nhu cầu điều trị, Trung tâm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, TP, cơ quan Y tế các Bộ, ngành hướng dẫn cơ sở Y tế và đề nghị các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế thực hiện một số nội dung. Theo đó, trong khi chưa có kết quả đàm phán giá được công bố, các cơ sở Y tế có trách nhiệm chủ động mua sắm theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 15/2019 ngày 11-7-2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở Y tế công lập đối với 65 thuốc biệt dược gốc Hội đồng đàm phán giá đang tiến hành đàm phán giá và các thuốc còn lại tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020 ngày 10-8-2020 của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá.

Khi có kết quả đàm phán giá được công bố, đối với các hợp đồng cung cấp thuốc còn hiệu lực, các cơ sở Y tế phải thực hiện điều chỉnh giá thuốc không vượt mức giá đàm phán đã công bố, thời điểm áp dụng theo thời điểm thỏa thuận khung có hiệu lực theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 46 Thông tư 15/2019 của Bộ Y tế. Trong quá trình mua sắm các thuốc thuộc Danh mục áp dụng hình thức đàm phán giá nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ phòng Nghiệp vụ Dược, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia.

P.V