Cải cách hành chính lấy người dân, doanh nghiệp là chủ thể, trung tâm

Thứ bảy, 04/02/2023 10:34
Chiều 3-2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì họp Phiên thứ Ba của Ban Chỉ đạo để tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phiên họp được tổ chức trực tuyến giữa điểm cầu trụ sở Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Toàn cảnh phiên họp tại đầu cầu Hà Nội.
Toàn cảnh phiên họp tại đầu cầu Hà Nội.

Dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; lãnh đạo các bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố.

Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, ngành

Phiên họp đánh giá, thực hiện một trong ba đột phá chiến lược được Đảng, Nhà nước xác định, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã chủ động, tập trung, tích cực cải cách hành chính và đạt được kết quả tích cực.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy công tác cải cách hành chính. Các bộ, ngành, địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Riêng các bộ, cơ quan ngang bộ đã đề ra gần 1.100 nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm, thời gian triển khai; ban hành 342 văn bản để chỉ đạo, đôn đốc, quán triệt thực hiện.

Công tác cải cách, hoàn thiện thể chế được chú trọng, có nhiều đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả. Chính phủ đã trình Quốc hội 20 dự án luật; tổ chức 9 phiên họp chuyên đề về pháp luật, thông qua 39 đề nghị xây dựng luật, dự án luật; ban hành 125 nghị định; Thủ tướng Chính phủ ban hành 29 quyết định; các bộ ban hành trên 400 thông tư.

Công tác kiểm tra, rà soát, theo dõi thi hành, phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường. Trong năm, các bộ, ngành, địa phương đã kiểm tra theo thẩm quyền gần 12.000 văn bản quy phạm pháp luật, rà soát hơn 27.800 văn bản và kiến nghị xử lý hơn 5.700 văn bản.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được đẩy mạnh, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Theo đó, đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.041 quy định kinh doanh tại 101 văn bản.

Cả nước đã thành lập 11.700 bộ phận Một cửa các cấp để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có 56/63 địa phương tổ chức theo mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh; 100% bộ, ngành, địa phương đã xây dựng và đưa vào vận hành cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

Gần 4.400/6.502 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đạt trên 67%; hơn 164 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 4,6 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến. Cơ bản hoàn thành tích hợp, cung cấp 25/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Phiên họp cũng đánh giá, công tác cải cách bộ máy hành chính được triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, đã ban hành 24 nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan, cắt giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương, giảm 24 vụ, 118 phòng thuộc vụ/ban…

Cải cách công vụ, công chức có nhiều đổi mới. Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đã được khai trương, đi vào hoạt động, dự kiến quản lý gần 2,5 triệu bộ hồ sơ điện tử. Các Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành tiếp tục được triển khai, phát huy hiệu quả.

Chuyển đổi số quốc gia được triển khai một cách mạnh mẽ, thực chất, đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Theo đó, cả nước đã chỉ đạo quyết liệt triển khai, đồng bộ Đề án 06 trên toàn quốc; đến nay, đã cấp gần 78 triệu căn cước công dân gắp chíp điện tử; kết nối dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với 13 đơn vị bộ, ngành, 4 doanh nghiệp và 57 địa phương…

Lấy mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt của các thành viên Ban Chỉ đạo trong công tác cải cách hành chính, có đóng góp quan trọng vào thành công chung của cả nước.

Thủ tướng khẳng định, cải cách hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; giảm thời gian xử lý công việc cho công chức, viên chức; góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giảm chi phí đầu vào, tăng tính cạnh tranh cho hàng hóa, dịch vụ; tạo môi trường hành chính công khai, minh bạch, trong sạch. Do đó, Đảng, Nhà nước xác định đây là một trong những đột phá chiến lược.

Cùng với nhấn mạnh một số kết quả nổi bật công tác cải cách hành chính thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ một số hạn chế cần sớm khắc phục, như: vẫn còn nhiều nhiệm vụ cải cách hành chính chưa hoàn thành; việc cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại một số bộ, ngành, địa phương chưa được thực hiện nghiêm, đầy đủ, hiệu quả và kịp thời; việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn chậm; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp còn chưa cao...

“Có 46/63 tỉnh vẫn còn để xảy ra tình trạng sách nhiễu, phiền hà trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công; 22/63 địa phương để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí, lệ phí - tiền “bôi trơn”, Thủ tướng nhắc nhở.Cùng với đưa ra các quan điểm, yêu cầu cải cách hành chính theo phương châm hành động của Chính phủ “Đoàn kết, kỷ cương; bản lĩnh, linh hoạt; đổi mới, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả”, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính năm 2023 và thời gian tới.

Thủ tướng cho biết, năm 2023 là năm dữ liệu số, Chính phủ đã có chủ trương xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia, do đó tất cả các bộ, ngành, địa phương phải bắt tay thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương mình; góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021 - 2025; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo, việc thực hiện cải cách hành chính bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt, thường xuyên, liên tục, hiệu quả.Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giao từng bộ, ngành chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể cải cách hành chính; đồng thời yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội năm 2023.

"Các cấp, ngành, địa phương, các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để chủ động, tích cực, sáng tạo trong chỉ đạo, triển khai công tác cải cách hành chính một cách thiết thực, hiệu quả, có lợi cho người dân, doanh nghiệp, vì lợi ích quốc gia, dân tộc", Thủ tướng nhấn mạnh.

Phạm Tiếp