Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/T.Ư và Chỉ thị số 35-CT/T.Ư của Bộ Chính trị:

Cán bộ, đảng viên phải làm tròn bổn phận

Thứ tư, 10/07/2024 06:22

Ngày 9-7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/T.Ư về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (gọi tắt là Quy định 144); Chỉ thị số 35-CT/T.Ư về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (gọi tắt là Chỉ thị 35).

Dự hội nghị có Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ Hà Nội, kết hợp trực tuyến tới 15.644 điểm cầu các cơ quan Trung ương (T.Ư), các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc T.Ư và các điểm cầu cấp xã, với hơn 1,28 triệu đảng viên trên cả nước.

Lãnh đạo thành phố dự tại đầu cầu Đà Nẵng.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Những Quy định, Chỉ thị quan trọng

Tại hội nghị, đại biểu được nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung Quy định 144; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng quán triệt nội dung Chỉ thị 35.

Với Quy định 144, là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TƯ của BCH T.Ư Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta "là đạo đức, văn minh".

Quy định 144 nêu cụ thể các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Điều quan trọng, cốt lõi trong việc triển khai Quy định 144 là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc quy định; làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước.

Đối với Chỉ thị 35, là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, "làm đến đâu chắc đến đó"; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ "sót" những người thật sự có đức, có tài...

Không bỏ "sót" những người thật sự có đức, có tài

Đồng chí Lương Cường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Việc ban hành Quy định 144 là nhằm kiên quyết ngăn chặn, đầy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng ta trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức.

Quy định ban hành chỉ mới là thành công bước đầu. Điều quan trọng, cốt lõi nhất là mọi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần sâu sắc quy định và phải thực hành các chuẩn mực đạo đức một cách tự giác, thường xuyên; làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng nổi bật của người cán bộ, đảng viên; trở thành hồn cốt của văn hóa Đảng; làm cho văn hóa con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực để phát triển và bảo vệ đất nước.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, từng Chi bộ, Chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy và người đứng đầu các cấp chính quyền trong hệ thống chính trị cần đề cao vai trò, trách nhiệm, nêu gương trong thực hiện; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện; tự soi, tự sửa theo chuẩn mực đạo đức; phải làm tròn bổn phận và trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân...

Yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí cần nắm chắc, tuân thủ nghiêm ngặt tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ được giao; tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để Nhân dân nhận thức rõ hơn quyết tâm chính trị của Đảng trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực tham gia giám sát việc cán bộ, đảng viên thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng; bảo vệ cái đúng, cái tốt; đấu tranh, phê phán, loại bỏ các quan điểm, hành vi trái đạo đức cách mạng.

Lãnh đạo thành phố dự tại đầu cầu Đà Nẵng.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 35 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng cần nắm chắc 7 yêu cầu, 6 nội dung trong Chỉ thị. Căn cứ vào Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của T.Ư, đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa trong xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng; đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất từ T.Ư đến cơ sở.

Tiếp tục tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện nghiêm các quy định bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật của Đảng; đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, phòng chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Công Hạnh