Cần tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc

Thứ năm, 27/06/2024 08:00

Chiều 26-6, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Đoàn Ngọc Hùng Anh chủ trì hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2024.

Trưởng Ban Tuyên giáo Đoàn Ngọc Hùng Anh phát biểu tại hội nghị.
Trưởng Ban Tuyên giáo Đoàn Ngọc Hùng Anh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng biểu dương kết quả các mặt công tác của ngành tuyên giáo thời gian qua, nhất là những mô hình, cách làm hay, việc triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, chuyên đề của Trung ương và địa phương, đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, ông Đoàn Ngọc Hùng đặc biệt nhấn mạnh đến việc tăng cường tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu xây dựng, ban hành các chủ trương, định hướng lớn về công tác tuyên giáo; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, văn kiện của Đảng, của Thành ủy v.v.

Cùng đó, chú trọng công tác tuyên truyền về mục tiêu phát triển KT-XH của thành phố, nhất là việc Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng; tuyên truyền cho các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước và thành phố. Đặc biệt, chú trọng việc tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên không gian mạng, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra của BCĐ 35 thành phố kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đối với BCĐ 35 các cấp tại một số địa phương, đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet và mạng xã hội.

Về công tác thông tin định hướng và dư luận xã hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đề nghị cần thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình thực tiễn trên địa bàn để nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận và tâm trạng xã hội trong Nhân dân, qua đó, tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý những vấn đề có thể nảy sinh. Cùng đó, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động tuyên giáo, thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trong các lĩnh vực tuyên giáo.

Báo cáo đánh giá tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm, với việc bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy Đảng, công tác Tuyên giáo của thành phố đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, tích cực triển khai toàn diện các lĩnh vực, góp phần quan trọng cùng hệ thống chính trị hoàn thành nhiệm vụ công tác. Toàn ngành đã chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp triển khai và thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, quán triệt, học tập chuyên sâu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) và các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy, của các cấp ủy; nâng cao chất lượng công tác tuyên tuyền, cổ động, triển khai tốt các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và thành phố; tham mưu, xây dựng kế hoạch sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Qua đó đã góp phần thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động; tạo động lực cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Đáng chú ý, việc triển khai Chuyên đề năm 2024 của Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Chỉ thị số 34-CT/TU và quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy, của các cấp ủy; quán triệt nội dung cốt lõi trong các tác phẩm, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ chủ chốt, đảng viên được thực hiện chu đáo, nghiêm túc, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên toàn thành phố. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục thực hiện tốt, tăng cường nâng cao chất lượng bồi dưỡng học tập lý luận chính trị thông qua việc triển khai Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng được quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện; kịp thời định hướng, xử lý thông tin đối với các sự kiện quan trọng và một số vấn đề nổi cộm xảy ra trên địa bàn được dư luận quan tâm trên các bản tin, trang thông tin điện tử Thành ủy, trang fanpage, facebook, zalo... Tích cực chỉ đạo, định hướng triển khai công tác tuyên truyền trên báo chí theo phương châm linh hoạt, phù hợp, sát với nhiệm vụ chính trị, diễn biến tình hình.

Một số lĩnh vực công tác tuyên giáo được đổi mới, như đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, học tập nghị quyết qua việc tổ chức, hướng dẫn tham gia các cuộc thi trực tuyến: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên đã tạo thành đợt sinh hoạt, tuyên truyền sâu rộng trên địa bàn thành phố; chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh viết tin, bài tuyên truyền nhằm định hướng thông tin một số vấn đề nhạy cảm, phức tạp trên địa bàn; đổi mới, nâng cao hoạt động BCĐ 35 thành phố thông qua việc kiện toàn Ban Biên tập Trang fanpage Facebook “Đà Nẵng Tươi Đẹp”, phối hợp xây dựng kế hoạch Hội nghị diễn tập của BCĐ 35 trong năm 2024, triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024…

Công Hạnh