Câu đợi

Thứ bảy, 21/01/2023 20:17
Ngập ngừng

nửa hạt nắng trưa -

mùa xuân chưa chín

hạt mưa mới dầy

ngoắc em cuối phía trời mây

treo câu đợi

nhánh xoan gầy giêng hai

Ai mời

nhấp chén tàn phai

em trốn nấp

cửa trăng cài gió đông

đốt tàn thơ trả hư không

cởi câu đợi,

trả mênh mông

tím chiều.

NGUYỄN VĨNH