Chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng phát triển toàn diện

Thứ bảy, 15/06/2024 06:55

Ngày 14-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn thành phố tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quán triệt Quy định số 144 ngày 09-5-2024 của Bộ Chính trị về “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”.

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33 và Kết Luận số 01 được Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen.
Thừa ủy nhiệm, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân

Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Nghị quyết số 33 ra đời trên cơ sở tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Đây là văn kiện quan trọng có tính chiến lược của Đảng về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới; thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với công tác phát triển văn hóa, con người; đồng thời, khẳng định vai trò của việc phát triển văn hóa, con người tương xứng với sự phát triển của kinh tế, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước. Nghị quyết đã đề ra 5 mục tiêu, 5 quan điểm, 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp để xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Và qua 10 năm triển khai thực hiện, Đà Nẵng đã triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã phát hành tài liệu Chuyên đề với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Nhờ đó, đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ TP cùng với việc phát động phong trào thi đua, đấu tranh, đẩy lùi tình trạng “né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn” trong thực thi công vụ. Các địa phương đã chú trọng phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy hoàn thiện nhân cách. Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng, phong phú, gắn liền với đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phản văn hóa, nhất là phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ những giá trị “chân - thiện - mỹ”.

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33 và Kết luận số 01 được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen.

Phát huy những giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của người Đà Nẵng

Kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội TP tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 33, Kết luận số 76 ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, gắn với Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn TP; các Đề án được TP xây dựng và ban hành trong lĩnh vực văn hóa. Trong đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng, phát triển văn hóa, con người. Tập trung xây dựng Đảng về văn hóa, đạo đức; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ gắn với Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa; tăng cường nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa; tập trung bố trí có trọng tâm, trọng điểm để có công trình, sản phẩm chất lượng và có giá trị thực tiễn cao. “Chúng ta phải tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn chỉnh và sử dụng có hiệu quả hệ thống các thiết chế văn hóa từ cơ sở đến thành phố, trong đó tập trung đầu tư và kêu gọi đầu tư các dự án, thiết chế văn hóa cấp thành phố. Cùng với đó, tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của người Đà Nẵng; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa đô thị ứng xử trên các lĩnh vực. Đặc biệt, chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng phát triển toàn diện theo những đức tính tiêu biểu của con người Việt Nam, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị lịch sử, truyền thống và hiện đại, nhất là những giá trị đặc trưng riêng có của văn hóa và con người Đà Nẵng”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Đối với thực hiện Kết luận số 01, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế để thực hiện Kết luận số 01 đi vào chiều sâu, gắn với cụ thể hóa triển khai Quy định số 144 ngày 09-5-2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Tiếp tục đổi mới công tác quán triệt, tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, đảm bảo linh hoạt, theo kịp những biến đổi nhanh chóng của đời sống kinh tế - xã hội; các nội dung tuyên truyền phải tập trung và đến được nhiều đối tượng, nhất là thế hệ trẻ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cách làm riêng có của TP về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong từng năm, đồng thời, việc triển khai cần gắn với đánh giá kết quả thực hiện cuối năm, tránh hình thức; thực hiện hiệu quả phương châm “Lấy chi bộ làm địa bàn trọng điểm; cán bộ, đảng viên làm chủ thể; lấy nâng cao đạo đức công vụ làm vấn đề cốt lõi” để học tập và làm theo Bác. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề; đưa nội dung tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ và trở thành việc làm tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33 và Kết Luận số 01 được Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen.

Về thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW, đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó tập trung chú trọng các nội dung cốt lõi, nhất là về phẩm chất đạo đức, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay, đó là: Yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời… “Đây là 5 phẩm chất, chuẩn mực quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên, từ cán bộ cấp chiến lược, cấp cao đến cán bộ ở cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc; đồng thời là căn cứ để đánh giá phẩm chất, nhân cách, thái độ, hành vi của cán bộ, đảng viên; là tấm gương để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người có giữ các chức vụ tự soi, tự sửa, tự rèn luyện mình; là cơ sở để tổ chức Đảng rèn luyện, lựa chọn, bổ sung những đảng viên có đức, có tài…đủ tâm, đủ tầm thực hiện nhiệm vụ cách mạng trong bối cảnh, tình hình hiện nay”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch UBND TP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33 và Kết luận số 01.

Công Hạnh