Coi văn học nghệ thuật là lĩnh vực đặc biệt tinh tế của văn hóa

Thứ tư, 12/04/2023 13:11
Ngày 12-4, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ chì Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới (gọi tắt là Nghị quyết 23).

Nhân hội nghị, Ban tổ chức đã tuyên dương, tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho 7 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 23.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh trao tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương, đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết 23 của các cấp ủy đảng, chính quyền Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trong 15 năm qua, đồng thời nhấn mạnh: Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23 có ý nghĩa rất lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với đời sống văn học, nghệ thuật nói chung, đội ngũ văn nghệ sĩ nói riêng. Thực hiện Nghị quyết, thành phố đã ban hành 32 văn bản, công trình, đề án trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật và được triển khai thực hiện hiệu quả, nghiêm túc, trong đó có nhiều nội dung quan trọng. Cùng với đó, thành lập hội đồng nghệ thuật của thành phố, xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng; các chế độ, chính sách dành cho văn nghệ sĩ cũng được quan tâm. Trong quá trình lãnh đạo, thành phố quan tâm định kỳ tổ chức tạo đàm, tiếp xúc, trao đổi để nắm bắt tình hình và giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh liên quan đến văn nghệ sĩ, trí thức thành phố. “Chỉ từ vài trăm hội viên khi mới thành lập, đến nay đã nâng lên 1.231 hội viên các hội chuyên ngành, trong đó có 05 Nghệ sĩ Nhân dân, 02 Nghệ nhân Nhân dân, 33 Nghệ sĩ ưu tú, 06 Nghệ nhân ưu tú. Nhiều văn nghệ sĩ tiêu biểu của thành phố đã được phong tặng các danh hiệu, giải thưởng lớn như: Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh. Về chuyên môn chất lượng các tác phẩm, sản phẩm văn học nghệ thuật đạt được nhiều kết quả tích cực, có giá trị cao trong các mặt đời sống xã hội thành phố” – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhìn nhận.

Thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW, quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội; coi văn học nghệ thuật là lĩnh vực đặc biệt tinh tế của văn hóa, có vai trò to lớn và là một trong những động lực trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của còn người Đà Nẵng, góp phần xây dựng VHNT thành phố Đà Nẵng xứng tầm với vị thế là trung tâm văn hoá ncủa khu vực miền Trung-Tây Nguyên và cả nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục triển khai cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa nói chung và phát triển văn học, nghệ thuật nói riêng, trọng tâm là Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, bài phát biểu Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021 và phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Hội nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Xuân Quý Mão năm 2023, Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 27/12/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Đề án “Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, làm nền tảng xây dựng thành phố an bình, đáng sống, hình thành các giá trị bản sắc riêng, phù hợp với truyền thống, lịch sử, văn hóa của người Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2025”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh trao tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Đặc biệt, phải coi VHNT là một phương tiện hữu hiệu của công tác tư tưởng. Bởi lẽ, ngoài chức năng giáo dục, thẩm mỹ, giải trí... VHNT còn có chức năng tư tưởng. Bằng tài năng và sự sáng tạo của mình, văn nghệ sĩ có thể làm nổi bật lên những vấn đề của thời đại, làm lóe sáng những khát vọng lớn lao, vạch con đường xóa bỏ áp bức, bất công thông qua các hình tượng nghệ thuật đặc sắc. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đà Nẵng. Đưa nhiệm vụ xây dựng và phát triển VHNT vào quy hoạch, kế hoạch phát triển hài hòa với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của từng đơn vị, từng ngành, từng địa phương. Lưu ý các quy hoạch phân khu, quy hoạch địa phương nên dành một phần cho các không gian sáng tạo liên quan đến văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật.

Quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ, ưu tiên hướng đến cơ sở, nhất là các vùng núi, đồng bào dân tộc thiểu số, trong các trường học, trường cao đẳng, đại học, học sinh, sinh viên; tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ phát huy hết tài năng, trí tuệ, tâm huyết cống hiến và sáng tạo. Coi trọng công tác bảo vệ, gìn giữ, phát huy những giá trị di sản văn hóa, nét đẹp truyền thống của thành phố. Khuyến khích, động viên văn nghệ sĩ, hội viên tích cực sáng tác, nghiên cứu, sưu tầm để có nhiều tác phẩm, công trình có giá trị. Phát huy vai trò Văn hóa nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, định hướng phát triển nhân cách, nhất là thế hệ trẻ. Tập trung xây dựng và thực hành các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước. “Đề nghị, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa thành phố, tham gia vào việc sáng tạo, phổ biến và hưởng thụ các tác phẩm văn học nghệ thuật có tính thẩm mỹ giáo dục cao và gần gũi với đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân. Tập trung phát triển các loại hình nghệ thuật từ nghệ thuật đại chúng đến nghệ thuật bác học phù hợp với đặc điểm tình hình của thành phố, chú ý đến môi trường văn hóa, môi trường số, văn học nghệ thuật phải thích ứng linh hoạt, phải thể hiện hơi thở cuộc sống nhưng vừa định hướng cho người dân đến cái đẹp chân thiện mỹ, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các loại hình văn học nghệ thuật, bảo tồn và phát huy các giá trị độc đáo, khác biệt của dân tộc, của thành phố” – Phó bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyên Minh Triết nhấn mạnh.

Báo cáo đánh giá tại hội nghị cho thấy, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý văn học, nghệ thuật đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng và chính quyền thành phố đã nhận thức đúng đắn về tính đặc thù và có phương thức quản lý khoa học, phù hợp, có các chính sách linh hoạt đối với các hoạt động văn học, nghệ thuật. Tư duy lý luận về văn học, nghệ thuật tiếp tục được đổi mới, bổ sung và phát triển. Công tác quản lý nhà nước đã chú trọng thể chế hóa, tạo hành lang pháp lý cần thiết cho hoạt động văn học, nghệ thuật. UBND thành phố đã chỉ đạo triển khai công tác quy hoạch, xây dựng các công trình văn hoá, làm cơ sở để các cấp, các ngành triển khai thực hiện theo lộ trình. Hầu hết các thiết chế văn hóa sau khi được đầu tư, nâng cấp, cải tạo đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng, phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, cũng như giữ vai trò nòng cốt trong hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo quần chúng ở địa phương.

Trong khí đó, lĩnh vực văn học, nghệ thuật thành phố ngày càng thể hiện được vai trò, vị trí của mình trong công cuộc xây dựng, phát triển thành phố; kịp thời truyền tải sâu sắc, toàn diện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc cụ thể hóa các quan điểm, đường lối nhằm định hướng xây dựng, phát triển thành phố. Đáng chú ý, trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ, thành phố quyết định thưởng thêm 50% giá trị tiền thưởng cho các tác giả đạt cao tại các cuộc thi quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực VHNT và việc hình thành Quỹ Hỗ trợ sáng tác Văn học - Nghệ thuật. Giải thưởng 5 năm về VHNT của thành phố đã phát huy hiệu quả trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ, khuyến khích các tác giả, nhóm tác giả nỗ lực sáng tác, xuất bản, quảng bá tác phẩm, chương trình nghệ thuật có chất lượng để phục vụ công chúng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, động viên người dân cùng chung tay xây dựng và phát triển thành phố…

Công Hạnh-Thùy Uyên