Đà Nẵng dành 35 tỷ đồng thực hiện các chương trình, dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Thứ sáu, 13/05/2022 16:47
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục chương trình, dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2022.

Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ thực hiện một số chương trình, dự án quan trọng như: nâng cấp hệ thống email công vụ bảo đảm phân tải và xác thực SSO cho hệ thống đăng nhập chính quyền điện tử; mua thiết bị lọc thư rác Barracuda Security Gateway 400 cho hệ thống email công vụ thành phố theo mô hình Inbound, OutBound; nâng cấp, bổ sung chức năng Cổng Dịch vụ công… UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan được phân công chủ trì có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các quy định liên quan, lựa chọn đơn vị tư vấn triển khai đủ năng lực, lập hồ sơ đề cương dự toán chi tiết để thẩm định, phê duyệt trước ngày 30-6-2022. Tổng kinh phí để thực hiện các chương trình, dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin là 35 tỷ đồng.

BẢO NAM