Đà Nẵng xây dựng lộ trình giảm 5% biên chế công chức giai đoạn 2022-2026

Thứ năm, 15/09/2022 14:02
Ngày 14-9, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành công văn giao các sở, ngành, địa phương thực hiện xây dựng lộ trình tinh giản biên chế theo Kết luận số 40-KL/TW ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt chủ trương, chỉ đạo của Bộ Chính trị về thực hiện công tác quản lý biên chế, tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 theo Kết luận số 40- KL/TW đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động. Các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo bộ phận chuyên môn, đơn vị trực thuộc rà soát, xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế công chức giai đoạn 2021-2026, trong đó tập trung đánh giá thực trạng, xác định phương án tinh giản phù hợp với tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị và địa phương; xây dựng kế hoạch và lộ trình tinh giản cụ thể cho từng năm để đảm bảo thực hiện mục tiêu giảm ít nhất 5% biên chế công chức so với năm 2021.

Việc xây dựng kế hoạch và lộ trình tinh giản phải lấy ý kiến của cấp ủy và công đoàn, công khai nội dung, lộ trình đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được biết, đảm bảo sự thống nhất, đồng thuận trong tập thể. Để chủ động triển khai, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị gửi kế hoạch tinh giản biên chế của cơ quan, địa phương về Sở Nội vụ trước ngày 20-9 để tổng hợp, báo cáo; đồng thời thực hiện đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức đảm bảo phù hợp với lộ trình tinh giảm biên chế giai đoạn 2021-2026.

Sở Nội vụ được giao nhiệm vụ chủ trì, tham mưu việc xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm đảm bảo giảm 5% biên chế công chức giai đoạn 2022-2026 đồng thời rà soát, tổng hợp chỉ tiêu biên chế công chức chưa sử dụng nhưng không có giải trình phù hợp để thu hồi kế hoạch biên chế năm 2023.

ĐÔNG A