Đến năm 2030 phấn đấu ít nhất 30.000 đoàn viên ưu tú được giới thiệu kết nạp vào Đảng

Thứ sáu, 29/04/2022 10:32
Chiều 28-4 tại TP Hà Nội diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11-11-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021-2030”.

Hội nghị đưa ra Kế hoạch thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu theo nội dung Quyết định 1895/QĐ-TTg như: Hàng năm, phấn đấu 100% thanh niên học sinh, sinh viên được tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, học tập Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm.

Giới thiệu trên 100.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó đến năm 2025 ít nhất 20.000 và đến năm 2030 ít nhất 30.000 đoàn viên ưu tú được giới thiệu kết nạp vào Đảng. Đến năm 2025 đạt trên 80% thanh niên học sinh, sinh viên ở đô thị, trên 70% thanh niên học sinh, sinh viên ở nông thôn, 60% thanh niên học sinh, sinh viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng tại nơi học tập, làm việc và cư trú; đến năm 2030 đạt trên 85%, trên 75% và 65% các chi tiêu tương ứng.

Ngoài ra, Kế hoạch còn đề ra mục tiêu khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên học sinh, sinh viên, gồm các chi tiêu như: Hằng năm, phấn đấu 100% thanh niên học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp; 100% sinh viên các trường đại học, cao đẳng được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, 30% ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên học sinh, sinh viên được kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp…

NGỌC QUỐC