Diễn tập ứng cứu sự cố tấn công từ chối dịch vụ cho các cơ quan báo chí

Thứ tư, 01/12/2021 11:00

Diễn tập mang chủ đề “Diễn tập ứng cứu sự cố tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) cho cơ quan báo chí” được Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC), Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức ngày 30-11. Chương trình được tổ chức kết hợp giữa hình thức trực tiếp và hình thức trực tuyến với hơn 300 cán bộ kỹ thuật đến từ hơn 100 đơn vị báo chí, tạp chí điện tử cùng phối hợp thực hiện.

Mục tiêu của diễn tập là nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc; tạo kênh trao đổi, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong việc bảo đảm an toàn, ứng cứu khi xảy ra sự cố; bổ sung kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của lực lượng kỹ thuật chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho các cơ quan báo chí trong tình huống phòng, chống tấn công từ chối dịch vụ...               

 N.B