Giao ban công tác đảng và công tác chính trị trong Công an nhân dân 6 tháng đầu năm 2022

Thứ năm, 23/06/2022 09:51
Ngày 22-6, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban công tác đảng, công tác chính trị CAND 6 tháng đầu năm. Được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị dự và chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, công tác đảng và công tác chính trị trong CAND đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ công tác của đơn vị, địa phương. Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã chủ động tham mưu, đề xuất nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các mặt công tác đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng của lực lượng CAND đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình; trong đó đã tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; tham mưu, đề xuất đổi mới, hoàn thiện cơ chế, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảng, công tác chính trị CAND; xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác chính trị, tư tưởng trong CAND; duy trì tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, điều lệnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an; phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác dân vận, xây dựng hình ảnh đẹp của Công an trong lòng nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng về chính trị, tư tưởng, coi đây là lĩnh vực công tác quan trọng hàng đầu. Các cấp ủy Đảng trong CAND tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. Xây dựng văn hóa của cán bộ, chiến sĩ Công an, tăng cường rèn luyện đạo đức, bản lĩnh, tác phong, lề lối làm việc; thường xuyên "tự soi, tự sửa", coi trọng danh dự, giữ gìn uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an đối với nhân dân. Phát huy vai trò gương mẫu, nêu gương, coi trọng danh dự của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và rèn luyện đạo đức, lối sống. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, các quy định của Đảng về những điều Đảng viên không được làm, quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ CAND; việc chấp hành điều lệnh CAND, quy trình, chế độ công tác, tinh thần, trách nhiệm, tác phong làm việc chính quy, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ Công an.

P.V