Kiểm tra, xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng

Thứ ba, 18/10/2022 08:27
QUẢNG NAM - Thực hiện Công văn số 6118/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ TN&MT về việc tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất, ngày 17-10, UBND tỉnh Quảng Nam có Công văn số 6783/UBND-KTN giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở KH-ĐT và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, lập danh sách, hồ sơ quản lý đối với các dự án, công trình đã được giao đất, cho thuê đất để thực hiện mà không sử dụng đất 12 tháng liên tục, hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng 24 tháng theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Bên cạnh đó, tổng hợp các vướng mắc, bất cập trong việc xử lý các dự án chậm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng theo các quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về đất đai hiện hành; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất, gửi về Bộ TN&MT trước ngày 30-11 hàng năm theo yêu cầu và báo cáo UBND tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Sở TN&MT và Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

B.B