Nhanh chóng công bố Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Thứ năm, 09/11/2023 12:45
UBND thành phố có Văn bản số 6117/UBND-TH giao các cơ quan, đơn vị nhanh chóng triển khai Quyết định số 1287/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, các sở, ngành liên quan căn cứ quy định về việc công bố, triển khai nội dung Quy hoạch sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Trong đó, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch để thống nhất với Quyết định phê duyệt quy hoạch; cập nhật cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch theo quy định tại khoản 20 Điều 1 Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12-8-2023 của Chính phủ. Phối hợp Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tham mưu tổ chức công bố công khai Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Xây dựng, trình ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; lập Kế hoạch 5 năm, hằng năm, các chương trình phát triển trọng điểm, các dự án cụ thể để triển khai thực hiện Quy hoạch; tổ chức đánh giá thực hiện Quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch. Cùng với đó, nghiên cứu xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển và theo quy định của pháp luật để huy động các nguồn lực thực hiện Quy hoạch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu thực hiện các yêu cầu, nội dung bảo vệ môi trường khi triển khai các dự án thực hiện Quy hoạch, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển KT-XH và bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững; tổ chức quan trắc, giám sát, quản lý môi trường; lưu giữ cơ sở dữ liệu, chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường phục vụ quá trình chuyển đổi số trong quá trình thực hiện Quy hoạch. Bên cạnh đó, thực hiện rà soát nội dung Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh trong trường hợp có nội dung mâu thuẫn so với quy hoạch cấp cao hơn theo quy định tại điểm c khoan 1 Điều 2 Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16-6-2022 của Quốc hội.

Các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo UBND thành phố công tác tham mưu thực hiện trước ngày 20-11-2023.

Đông A