Phát động cuộc thi “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

Thứ ba, 27/04/2021 15:36

Ban tổ chức thông tin cuộc thi đến báo chí.

Cuộc thi được Báo Quân đội nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam phát động ngày 26-4. Theo ban tổ chức, nội dung cuộc thi tập trung vào các vấn đề: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận và xây dựng lòng tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Bảo vệ những thành quả cách mạng, nền văn hóa và những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Bảo vệ sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; bảo vệ hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam…

Tác phẩm dự thi thuộc thể loại báo chí chính luận được đăng tải trên báo in và báo điện tử, có thể là 1 bài, hoặc một loạt bài (không quá 5 bài), mỗi bài không quá 2.500 từ.   Thời gian gửi bài dự thi: Từ tháng 4-2021 đến ngày 30-3-2022, tổng kết và trao giải vào dịp Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-2022).

V.N