Phát triển văn hóa, con người Huế theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị

Thứ hai, 27/06/2022 20:38
Đó là nhấn mạnh của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng- Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương tại Hội thảo khoa học chủ đề "Phát triển văn hóa, con người Huế theo tinh thần Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị" do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế tổ chức cuối tuần qua. Hội thảo nằm trong chuỗi các hoạt động Tuần Lễ Festival Huế 2022.
Các đại biểu dự hội thảo.
Các đại biểu dự hội thảo.

Theo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, mô hình và cách làm của Thừa Thiên -Huế là thực tiễn mới hết sức sinh động về việc triển khai những quan điểm, nhiệm vụ trọng tâm đột phá chiến lược thể hiện trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Kết luận của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ II, với tinh thần nhất quán, xuyên suốt: Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, phát triển nguồn nhân lực phồn vinh, hạnh phúc.

Thời gian tới, Thừa Thiên- Huế cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò tầm quan trọng của văn hóa, con người cũng như khơi dậy, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người xứ Huế - nguồn lực nội sinh quan trọng nhất để hiện thực hóa khát vọng phát triển. Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò về giá trị văn hóa, sức mạnh của con người trong phát triển Thừa Thiên- Huế trên cơ sở quán triệt tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Theo ông Lê Trường Lưu- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Thừa Thiên Huế là vùng đất văn hiến, có bề dày lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng vẻ vang; là trung tâm văn hóa và du lịch; trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực của miền Trung và cả nước; trung tâm y tế chuyên sâu; trung tâm khoa học - công nghệ. Là vùng đất đang lưu giữ những giá trị văn hóa vật chất và tinh thần phong phú, đa dạng, đặc sắc, có hệ thống di sản vật thể cùng những giá trị di sản văn hóa phi vật thể, việc tổ chức thành công 10 kỳ Festival Huế với quy mô quốc tế đã góp phần nâng cao vị thế văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế ở khu vực và quốc tế. Từ các yếu tố thiên nhiên và xã hội rất riêng, rất đặc trưng đó đã hình thành nên con người Huế: luôn coi trọng văn hóa, lễ giáo, hiếu học, tôn sư trọng đạo trong mỗi gia đình; sống khoan dung, hòa thuận; mẫu mực, nhẹ nhàng, gần gũi với thiên nhiên. Những đức tính, truyền thống tốt đẹp của con người Huế tiếp tục được phát huy trong thực tiễn cuộc sống.

Cũng theo ông Lê Trường Lưu, sau hơn 2 năm triển khai Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, Thừa Thiên- Huế đã không ngừng nỗ lực, vươn lên, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo thế và lực mới trong tiến trình xây dựng Thừa Thiên- Huế trở thành "đô thị di sản" đặc sắc của khu vực và cả nước. Các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống được tiếp tục bảo tồn và phát huy, góp phần khẳng định vị trí về chính trị, văn hóa và du lịch, mở rộng quan hệ ngoại giao và hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế. Sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thừa Thiên- Huế đã đạt được những kết quả tích cực, tạo động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng xanh và bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cho rằng, kết quả của Hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt lý luận và thực tiễn, gợi mở những hàm ý về xây dựng, ban hành cơ chế chính sách mới, phù hợp để địa phương tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị, phấn đấu để Thừa Thiên- Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của Châu Á dựa trên những giá trị nền tảng của văn hóa truyền thống và tinh thần chủ động, sáng tạo của người dân vùng đất Cố đô.

Bài, ảnh: Hầu TỶ

Hội thảo khoa học này đã nhận được 60 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc các ban ngành của tỉnh Thừa Thiên- Huế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các ban ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, các cơ quan nghiên cứu. Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã đề xuất những giải pháp về cơ chế, chính sách để khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng văn hóa và sức sáng tạo của con người Huế trong bối cảnh, tình hình hiện nay nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị đã đề ra.