Quảng Nam đề nghị Đà Nẵng nghiên cứu, phối hợp lấy ý kiến về đắp đập tạm trên sông Quảng Huế

Thứ năm, 13/04/2023 06:30
UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn số 2099/UBND-KTN ngày 10-4-2023 phúc đáp đề nghị của UBND thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 981/UBND-SNN ngày 7-3-2023 về việc triển khai xây dựng đập tạm trên sông Quảng Huế trong năm 2023 để tăng lưu lượng nước về hạ lưu sông Vu Gia.

Theo công văn, để có cơ sở cho chủ trương việc triển khai đắp đập tạm trên sông Quảng Huế trong năm 2023 theo đề nghị của UBND thành phố Đà Nẵng tại công văn nói trên bảo đảm theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan thuộc thành phố nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan của tỉnh Quảng Nam triển khai, thực hiện các nội dung theo quy định tại Điều 2 của Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 1-2-2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, rồi tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh Quảng Nam (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh) để xem xét, cho ý kiến trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

Trước đó, tại Công văn số 981/UBND-SNN, UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai đắp đập tạm trên sông Quảng Huế đến cao trình 3,2m để các đơn vị có cơ sở triển khai thực hiện khi điều kiện thực tế cho phép nhằm bảo đảm cấp nước an toàn cho hạ lưu sông Vu Gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

Trong các năm từ 2019-2021, trên cơ sở thống nhất của Ban Điều phối về quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng, UBND thành phố đã giao Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng tiến hành đắp đập tạm bằng bao cát trên sông Quảng Huế đến cao trình 3,2m. Qua kiểm tra, đánh giá, việc đắp đập tạm bằng bao cát trên sông Quảng Huế đã làm tăng lưu lượng nước về hạ lưu sông Vu Gia và có hiệu quả trong việc cấp nước cho các công trình khai thác nước, trạm bơm tại huyện Đại Lộc, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) và giảm mặn tại cửa thu nước thô vào Nhà máy nước Cầu Đỏ, bảo đảm cấp nước an toàn cho thành phố Đà Nẵng.

HOÀNG HIỆP