Sơn Trà triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11

Thứ sáu, 25/11/2022 16:33
Quận ủy Sơn Trà (TP Đà Nẵng) sáng 24-11 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực Nghị quyết Trung ương 8 khóa11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo báo cáo, Quận ủy Q. Sơn Trà đã nghiêm túc chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết ở các cấp; ban hành chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, xác định những vấn đề trọng tâm để tập trung lãnh đạo, thực hiện. Công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Các cấp ủy, chính quyền không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, củng cố, chấn chỉnh, thiết lập kỷ cương, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đồng thời phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả những âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình" bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch…

Dịp này, Quận ủy Sơn Trà đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai, thực hiện Nghị quyết.

L.A.T