Tăng cường công tác quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công tác

Thứ sáu, 21/06/2024 07:29

Đó là yêu cầu của Đại tá Trần Đình Liên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tại Hội nghị chuyên đề “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, phòng ngừa sai phạm kỷ luật” tổ chức vào ngày 20-6.

Đại tá Trần Đình Liên chủ trì Hội nghị.
Đại tá Trần Đình Liên chủ trì Hội nghị.

Theo Phòng Tổ chức cán bộ Công an TP Đà Nẵng, trong thời gian qua, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã nghiêm túc quán triệt các chủ trương, quan điểm, quy định về xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an và Thành ủy Đà Nẵng. Quan trọng nhất là Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Kết luận số 21-KL-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Toàn lực lượng cũng đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CTTWW của Bộ Chính trị (khoá XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay.

Đại tá Trần Đình Liên khẳng định, đại đa số cán bộ chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ và chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp. Ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm với công việc của cán bộ chiến sĩ ngày càng được nâng cao. Quá trình công tác xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tận tuỵ, gương mẫu trong công tác, chiến đấu, để lại những dấu ấn, hình ảnh tốt đẹp về lực lượng Công an vì nhân dân phục vụ.

Trong tình hình mới, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý cán bộ, phòng ngừa sai phạm kỷ luật, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu cấp ủy, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải đề cao trách nhiệm nêu gương trong công tác, sinh hoạt, thực sự khách quan, minh bạch, dân chủ trong các mặt công tác, xây dựng khối đoàn kết nội bộ. Đi đôi với công tác chuyên môn, lực lượng Công an phải tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm trong công việc, tác phong, thái độ văn hóa của từng cán bộ chiến sĩ. Đặc biệt, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương phải tăng cường công tác nắm tình hình trong đơn vị, chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, từ xa các nguy cơ dẫn đến vi phạm. Khi phát hiện có vi phạm hoặc dấu hiệu vi phạm, các cơ quan, đơn vị phải kịp thời báo cáo Giám đốc Công an TP để chỉ đạo xử lý theo quy định. Nếu có vụ việc sai phạm kéo dài, không được kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý hoặc có hiện tượng bao che, dung túng, che giấu sai phạm vì thành tích cá nhân, đơn vị thì cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.

Đông A