Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

Thứ bảy, 16/04/2022 12:20
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Quyết định số 315/QĐ-LĐTBXH ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11-11-2021của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030".
ảnh minh họa.
ảnh minh họa.

Mục đích của kế hoạch là tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo Quyết định số 1895; giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, hiệu quả về kỹ năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu: Xác định đầy đủ, cụ thể nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu của các cơ quan, đơn vị để triển khai Quyết định 1895 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Các nội dung của Kế hoạch được thực hiện nghiêm túc, chất lượng; gắn với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ sở giáo dục nghề nghiệp; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Các chỉ tiêu kế hoạch đề ra là: Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp: Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hằng năm, 100% học sinh, sinh viên được tham gia các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm; hằng năm phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động lao động tập thể trong và ngoài nhà trường; giới thiệu trên 50.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó đến năm 2025 ít nhất 10.000 đoàn viên ưu tú và đến năm 2030 ít nhất 20.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Đến năm 2025 đạt trên 100% học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Chỉ tiêu tiếp theo là khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, học sinh, sinh viên: Đến năm 2025, phấn đấu 100% học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp; phấn đấu 100% sinh viên các trường cao đẳng được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số; hằng năm, 30% ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp; phấn đấu 100% học sinh, sinh viên hướng ứng xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động vì cộng đồng, xã hội; phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng và an ninh quốc gia. Phấn đấu đến năm 2025 đạt 25% học sinh, sinh viên được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống, 25% công trình khoa học và công nghệ do học sinh, sinh viên chủ trì; phấn đấu đến năm 2030 đạt 30% các chỉ tiêu tương ứng.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: Đa dạng hóa nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh, sinh viên; tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến; tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, Hội trong và ngoài nhà trường để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh, sinh viên...

Các nhiệm vụ, giải pháp tiếp theo là: tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý và giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, văn hoá ứng xử cho học sinh, sinh viên; xây dựng và thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách hỗ trợ việc thực hiện chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh, sinh viên; bảo đảm các thiết chế và điều kiện hạ tầng, cơ sở vật chất đáp ứng nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

Đồng thời kế hoạch cũng đưa ra các nội dung cụ thể nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

PHÚC HẰNG