Tập trung thực hiện 3 nội dung: “Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác”

Thứ sáu, 20/05/2022 12:50
Chiều 19-5, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy Viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Đại biểu tham dự hội nghị tại đầu cầu Đà Nẵng.
Đại biểu tham dự hội nghị tại đầu cầu Đà Nẵng.

Tại đầu cầu Đà Nẵng, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chủ trì hội nghị.

Theo ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương: Kết quả 1 năm thực hiện Kết luận 01 đã góp phần tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội trong thời gian tới. Qua triển khai thực hiện, nổi bật lên 4 điểm nhấn rõ nét, đó là: Kết quả thực hiện cho thấy rõ tác động, sức sống, sức lan tỏa mạnh mẽ của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Kết luận 01 trong toàn Đảng và toàn xã hội. Cùng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là công tác xây dựng Đảng về đạo đức đang được Đảng ta đẩy mạnh thực hiện; phong trào học tập, làm theo Bác, nêu gương Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khơi lên tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đưa lại những giá trị, nguồn lực to lớn, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, tạo ra bầu không khí mới về xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội.

Các kế hoạch, chương trình hành động kịp thời được cấp ủy Đảng các cấp xây dựng, ban hành, nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, gắn với nhưng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, KT-XH trong bối cảnh dịch bệnh, đặc biệt là giải quyết nhưng vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội, góp phần khắc phục hậu quả đại dịch, ổn định tình hình ANCT và thúc đẩy phát triển KT-XH…

Tại TP Đà Nẵng, trên cơ sở Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng đã xây dựng các kế hoạch tổ chức các hội nghị quán triệt, nghiên cứu học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05CT1/TW trên địa bàn thành phố và xây dựng nhiều chuyên đề cụ thể để thực hiện đến năm 2025, trong đó năm 2022 triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”.

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành nhiều hướng dẫn, kế hoạch học tập chuyên đề năm 2022, gợi ý một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương và Đảng bộ thành phố về công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Chỉ đạo các cơ quan báo, đài đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, giới thiệu gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn; nhân rộng các mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, đã tạo nên các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, ý thức cảnh giác, đấu tranh trước những luận điệu sai trái, thù địch; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, tại hội nghị, lãnh đạo Ban tuyên giáo Trung ương yêu cầu: Để việc học tập và làm theo gương Bác hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu đề ra, các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 01, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận 21 về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đặc biệt, tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung: “Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác”. Cụ thể, kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn. Cùng với đó, nhấn mạnh và đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng về đạo đức.

Chú ý đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về việc học và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nghiên cứu, triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới; sớm hoàn thành việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm cho việc học tập và làm theo gương Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

CÔNG HẠNH