Thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp”

Thứ bảy, 10/07/2021 11:21

Ngày 9-7, UBND tỉnh Quảng Nam phát động cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh năm 2021. Theo  hế hoạch, hoàn thành tổ chức cuộc thi cấp huyện trước ngày 15-9-2021, cuộc thi cấp tỉnh trước ngày 15-11 và tổ chức tổng kết, trao giải trước ngày 15-12-2021 (trong điều kiện dịch bệnh COVID- 19 được kiểm soát tốt).

UBND tỉnh Quảng Nam giao Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh khẩn trương tham mưu kiện toàn Ban Tổ chức cuộc thi và Hội đồng chấm thi, Tổ thư ký cuộc thi trình Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi ban hành thể lệ cuộc thi để kịp thời tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và cuộc thi “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch đã đề ra trong năm 2021; tham mưu tổ chức tổng kết, đánh giá làm cơ sở nhân rộng trong giai đoạn 2022-2025. 

TH. HÀ