Thực hiện các giải pháp chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Thứ sáu, 09/09/2022 09:12
UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành, địa phương chủ động thực hiện các nội dung đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 3849/BTC-TCT về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Cụ thể, thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức xây dựng, trình Hội đồng thẩm định bảng giá đất thẩm định, tham mưu ban hành bảng giá đất theo quy định. Cùng với đó, thường xuyên khảo sát để xây dựng cơ sở dữ liệu giá giao dịch từ chuyển nhượng bất động sản, làm căn cứ để tham mưu UBND thành phố xác định giá đất cụ thể sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường bất động sản nhằm tránh thất thu thuế. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì tổ chức xây dựng, trình Hội đồng thẩm định bảng giá đất, tham mưu UBND thành phố ban hành hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm theo quy định.

Bảo Nam