Tiếp tục đổi mới bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Thứ năm, 18/08/2022 14:36
Ngày 17-8, các ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và 7 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị.

Nhiều thành quả quan trọng

Ngay sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết 18, 19 và 39, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghiêm túc quán triệt và kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn thành phố; huy động sự vào cuộc với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Trong quá trình thực hiện, đã có nhiều giải pháp, mô hình, cách làm hay, hiệu quả, qua đó, đã đạt được những kết quả quan trọng, nhiều nội dung thực hiện vượt chỉ tiêu Nghị quyết Trung ương giao. Như báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 từng nhấn mạnh: “Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; nhờ đó, bộ máy của hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị, giảm được đầu mối trung gian, nhất thể hóa một số chức danh, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, giảm số lượng lãnh đạo, giảm chi phí hành chính”.

Nhận định đó đã thể hiện rõ ở một số thành quả mà Đà Nẵng đã đạt được. Trong đó, tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính từ thành phố đến cơ sở từng bước được đổi mới, kiện toàn theo đúng mục tiêu Nghị quyết số 18 đề ra; giảm được 95 đầu mối và các phòng, ban trực thuộc; giảm 528 vị trí lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính. Việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn giai đoạn 2018-2021 đảm bảo mục tiêu Nghị quyết số 19, trong đó, thực hiện được “4 giảm” (Giảm 37 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 124 đơn vị cấp phòng; Giảm 178 vị trí lãnh đạo, quản lý; Giảm 159 biên chế, người làm việc; Giảm kinh phí từ ngân sách khoảng 280 tỷ đồng so với giai đoạn 2017-2019).

Giai đoạn 2016-2021, hệ thống chính trị các cấp tinh giản được 3.897 biên chế và người hưởng lương ngân sách; công chức giảm 10,04%, viên chức giảm 11,7%, vượt mục tiêu Nghị quyết số 39-NQ/TW đề ra (là 10%). Qua thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đã tiết kiệm chi ngân sách nhà nước khoảng 20,93% (so với năm 2017); tiết kiệm chi thường xuyên cho các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể là 14,06% (so với năm 2017).


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết quán triệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21 tại Hội nghị.

Phấn đấu tinh giản ít nhất 5% biên chế giai đoạn 2021-2026

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy nêu rõ: Với các Nghị quyết 18, 19 và 39, dù Trung ương không yêu cầu các địa phương tổ chức Hội nghị sơ kết, tuy nhiên nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác sắp xếp, kiện toàn, cơ cấu lại tổ chức bộ máy và công tác tinh giản biên chế; cùng với những chủ trương mới, quan trọng tại các văn bản của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định tổ chức Hội nghị sơ kết việc triển khai thực hiện các Nghị quyết này cũng như quán triệt chuyên sâu các văn bản của Trung ương, Thành ủy trên lĩnh vực xây dựng tổ chức Đảng và công tác cán bộ. Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị quán triệt, xác định rõ nhận thức về tầm quan trọng của Hội nghị, từ đó tập trung triển khai thực hiện tại cấp ủy, địa phương, đơn vị mình.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy nhận xét: Tổ chức bộ máy ở một số lĩnh vực cụ thể vẫn chưa thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả chưa cao; chủ yếu sắp xếp theo quy định của Trung ương. Chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức, cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp, kiện toàn chưa được rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời. Việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm, hiệu quả chưa cao; công tác xã hội hóa còn nhiều khó khăn, lúng túng. Chỉ tiêu biên chế chủ yếu giảm cơ học, tập trung vào những người nghỉ hưu, nghỉ thôi việc, chưa thực sự gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chưa tương xứng với đầu tư cho hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin. Trong khi đó, hiệu quả Đề án đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao chưa thật sự đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đề ra. Tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ thôi việc ngày càng nhiều. Cụ thể, trong 5 năm trở lại đây, có tới 2.014 trường hợp nghỉ thôi việc.

Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận, đoàn thể, địa phương, đơn vị quán triệt, nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cốt lõi của các Nghị quyết, trên cơ sở đó, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện tại địa phương, đơn vị mình. Lưu ý tổ chức nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương gắn với Đề án về “Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theo”. “Đây là những chủ trương quan trọng, có tác động trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng. Trong quá trình xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa phải xác định rõ kinh phí để tổ chức thực hiện các nội dung liên quan, đảm bảo nguồn lực cho các chủ trương của Đảng được triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra” – Bí thư Thành ủy lưu ý.

Thời gian tới, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tổ chức, quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung tại Nghị quyết số 18, 19, 39 gắn với các chủ trương, chỉ đạo mới có liên quan của Trung ương; tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Ban Tổ chức Thành ủy sớm tham mưu việc đánh giá lại các mô hình thí điểm trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18; tiếp tục rà soát, tham mưu việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thật sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; tăng cường quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đề nghị Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa trong việc cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công, nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thiện cơ chế tài chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả Công văn số 1838-CV/TU ngày 11-5-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phấn đấu giai đoạn 2021-2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Cùng với đó, rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; rà soát, quyết định phân bổ biên chế hằng năm đảm bảo bố trí biên chế hợp lý dựa trên yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ…

Tặng bằng khen cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy đã trao tặng bằng khen cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Nghị quyết 18, 19 và 39. Dịp này, các đại biểu cũng đã nghe ông Lương Nguyễn Minh Triết quán triệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XIII) về “Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theo”. Trong đó, nêu rõ chương trình hành động với các mục tiêu cụ thể. Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ và đội ngũ đảng viên, phấn đấu: Đến năm 2023, hoàn thành điều chỉnh nội dung kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chi bộ khu dân cư phù hợp với thực tiễn; đến năm 2025, hoàn thành hệ thống CSDL về tổ chức đảng, ÐV; hoàn thiện mô hình TCCSĐ; phấn đấu 100% cấp ủy viên cơ sở có trình độ trung cấp chính trị; hàng năm có từ 90% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 90% tổ trưởng TDP, trưởng thôn là đảng viên; kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3-4% tổng số đảng viên; đến năm 2030, 100% tổ trưởng TDP, trưởng thôn là đảng viên; 100% TDP, thôn có chi bộ. Về xây dựng đội ngũ cán bộ, đến năm 2025 phấn đấu quy hoạch cấp ủy các cấp có cán bộ trẻ đạt 15%, cán bộ nữ đạt 25% trở lên; 100% cán bộ được luân chuyển theo KH, được bồi dưỡng theo chức danh quy hoạch; hoàn thành xây dựng vị trí việc làm và khung năng lực; có cán bộ nữ trong BTVTU, quận/huyện ủy và đảng ủy phường/xã; 60% các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Đến năm 2030, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; hoàn thành việc xây dựng cơ chế phát hiện, thu hút, sử dụng và có chính sách đãi ngộ tương xứng đối với người có tài năng của thành phố.

Công Hạnh