Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ bảy, 08/10/2022 15:16
Chiều 7-10, Bộ phận Thường trực của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì đã có chương trình làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng về tình hình thực hiện Kết luận số 21-KL/TW (Kết luận 21) ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành T.Ư về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và Kế hoạch số 45-KH/TU (Kế hoạch 45) ngày 28-1-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy. 
Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng báo cáo tại buổi làm việc.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng của Đảng ủy BĐBP TP Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận 21 và các Kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy và Đảng ủy BĐBP. Nhận thức về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được nâng cao; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi được các biểu hiện suy thoái. Cán bộ chỉ huy các cấp nêu cao tính tiền phong gương mẫu; công tác tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình và nề nếp. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thường xuyên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của cán bộ, đảng viên sát về nội dung, cụ thể về cách thực hiện, đã đi vào nề nếp hơn. Công tác kiểm tra, giám sát đi vào trọng tâm, trọng điểm, kỷ cương kỷ luật Đảng được tăng cường. Công tác vận động quần chúng và hoạt động của tổ chức quần chúng phát huy hiệu quả tốt, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nội dung Kết luận số 21 và Kế hoạch 45 trong Đảng bộ thời gian qua.

Đảng ủy BĐBP TP đã bám sát Kết luận 21 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, cụ thể hóa vào các nghị quyết, kết luận và chỉ đạo, hướng dẫn các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; góp phần quan trọng trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Từ những kết quả thực tế, nhiều phong trào thi đua tiếp tục được đẩy mạnh; vai trò trách nhiệm và tinh thần làm chủ của cán bộ chiến sĩ (CBCS) được phát huy; mối quan hệ giữa cấp ủy, chỉ huy các cấp với CBCS ngày càng phát triển theo chiều hướng tích cực, củng cố được niềm tin của CBCS đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng, sự điều hành của chỉ huy các cấp.

Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng báo cáo tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh đánh giá cao kết quả thực hiện Kết luận số 21 và Kế hoạch 45 trong thời gian qua của Đảng ủy BĐBP TP, đồng thời nhấn mạnh: Đảng ủy BĐBP TP cần phát huy thành quả đạt được, tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chủ tịch UBND TP cho rằng: Xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là cơ sở, nền tảng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, vì vậy, thời gian tới Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP TP phải phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư4 (khóa XII), Kết luận 21, Kế hoạch 45 với một số nội dung trọng tâm, đó là: Quán triệt đến từng chi bộ, đảng viên, CBCS nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, kết luận, văn bản của Trung ương, Quân ủy T.Ư, Thành ủy, Đảng ủy BĐBP về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là Kết luận số 21, Kế hoạch số 45 gắn với Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với các chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Tăng cường trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sát với tình hình nhiệm vụ, đảm bảo toàn diện và có trọng tâm; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục đảng viên về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ và chặt chẽ; việc giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phương châm không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ”; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.Phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách của BĐBP trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển; tuyên truyền vận động ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài, tích cực vươn khơi bám biển sản xuất gắn với tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc…

Công Hạnh