Trên 400 nghìn lao động được xác nhận tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà

Thứ tư, 29/06/2022 14:26
Thực hiện Quyết định số 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã có những chỉ đạo quyết liệt trong toàn ngành nhằm tập trung nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nỗ lực tiếp nhận và xác nhận sớm nhất việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động thuộc diện được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng.

Quá trình triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 08/2022 có nhiều bộ, ngành cùng tham gia. Trong đó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có nhiệm vụ xác nhận tình trạng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động để xác minh đối tượng thụ hưởng. Theo đó, trên cơ sở danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan Bảo hiểm Xã hội xác nhận các trường hợp người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà để xác minh đối tượng được hỗ trợ... Tính đến thời điểm này, cơ quan Bảo hiểm Xã hội đã xác nhận theo Mẫu số 02 Quyết định số 08/2022 đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp với mức hỗ trợ là 500 nghìn đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng cho 9.657 đơn vị tại 50 tỉnh, thành phố, với 393.759 lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Xác nhận theo Mẫu số 03 Quyết định số 08/2022 đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động với mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng cho 1.272 đơn vị tại 32 tỉnh, thành phố; với 8.841 lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

V.P