Triển khai tổ công nghệ số cộng đồng

Thứ hai, 30/05/2022 12:21
CAP Thanh Khê Đông (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) ngày 28-5 đã tham mưu UBND phường tổ chức Hội nghị triển khai Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (gọi tắt Đề án 06) của Thủ tướng Chính phủ và triển khai nhiệm vụ Tổ công nghệ số cộng đồng (Tổ công tác Đề án 06).

Các bộ phận, đơn vị, thành viên Tổ công tác Đề án 06 phường và 49 Tổ công tác Đề án 06 ở tổ dân phố tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án 06 để cho CBCC-VC, tổ chức, doanh nghiệp nắm, hiểu được ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của Đề án. Đây là bước đột phá chiến lược, lợi ích quốc gia, của người dân và của doanh nghiệp, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phát triển thành nền tảng cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối chung trên toàn quốc; qua đó, nhằm tạo sự đồng tình, ủng hộ của người dân và doanh nghiệp trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án 06.

P.K