Truyền thông để “Dân biết - Dân hiểu - Dân tin- Dân theo - Dân làm - Dân thụ hưởng”

Thứ sáu, 25/11/2022 09:42
Chiều 24-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Truyền thông chính sách, với chủ đề “Nhận thức - Hành động - Nguồn lực”. Dự Hội nghị tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, các cơ quan Thông tấn, báo chí chủ lực quốc gia. Dự hội nghị tại các điểm cầu 63 UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan báo chí của địa phương.
Đại biểu tham dự Hội nghị tại đầu cầu trụ sở Chính phủ.
Đại biểu tham dự Hội nghị tại đầu cầu trụ sở Chính phủ.

Báo cáo tại Hội nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, công tác truyền thông các chủ trương, đường lối, chính sách luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng với phương châm truyền thông phải đi trước để thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả đối với những xu hướng thông tin sai lệch bản chất, không có lợi cho sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, trong thực tiễn triển khai cho thấy nhiều vấn đề nảy sinh trong cách thức tổ chức bộ máy và đầu tư nguồn lực cho công tác này, dẫn đến nhiều tình huống bị động, lúng túng trong việc chủ động cung cấp thông tin chính sách hoặc thực hiện công việc này chưa thật sự hiệu quả.

Không gian truyền thông giờ đây phức tạp, đa dạng hơn, đặc biệt là từ khi xuất hiện các phương thức truyền thông mới trên không gian mạng, đòi hỏi phải đánh giá lại cách thức tổ chức và thực hiện công tác truyền thông chính sách trong tình hình mới, trên cơ sở phát huy ưu thế sẵn có và học hỏi kinh nghiệm quốc tế để đạt sự đồng thuận về nhận thức, hành động và nguồn lực cho công tác này...

Tại Hội nghị, lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan và địa phương tham luận sôi nổi nhiều vấn đề liên quan truyền thông chính sách. Các ý kiến phân tích, đánh giá sâu sắc, trách nhiệm, thẳng thắn, sát thực tế; chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và cả những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải và đề xuất các giải pháp, định hướng, nhiệm vụ để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác truyền thông chính sách trong thời gian tới. Trong đó, tập trung các nội dung như: Truyền thông chính sách phải lấy người dân là trọng tâm của phát triển; truyền thông chính sách theo chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, cơ quan; việc tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, định mức biên chế công chức, viên chức làm công tác truyền thông chính sách; kinh phí cho tổ chức hoạt động của truyền thông chính sách; kinh nghiệm truyền thông chính sách tại các địa phương; giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông chính sách của các cơ quan báo chí...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, công tác truyền thông chính sách được đặt ở vị trí quan trọng; ngày càng khoa học; chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, phương thức truyền thông mới được đẩy mạnh để điều tiết, định hướng thông tin, dư luận; tăng cường thông tin chính thống kịp thời, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, góp phần ổn định xã hội, tâm lý người dân, tăng cường niềm tin vào Đảng, Nhà nước.

Sau khi phân tích nguyên nhân, đánh giá tình hình, để tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác truyền thông chính sách, thực hiện quyền tiếp cận thông tin, xây dựng Chính phủ trách nhiệm, lắng nghe, tất cả vì quyền và lợi ích của nhân dân, Thủ tướng đề nghị quán triệt đầy đủ, xuyên suốt tinh thần chỉ đạo, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ về công tác truyền thông chính sách; tạo cơ chế, điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp góp ý, phản biện về các chính sách trong quá trình soạn thảo theo hướng lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể của chính sách; thúc đẩy, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, thực hiện “nghĩ thật, nói thật, làm thật, có hiệu quả thật, người dân được thụ hưởng thật”, công tác truyền thông chính sách thời gian tới sẽ có bước chuyển biến đột phá và đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phạm Tiếp