120 cán bộ chiến sĩ được bồi dưỡng kiến thức dân tộc

Thứ tư, 08/05/2024 07:22
Lớp học được Công an tỉnh Kon Tum tổ chức từ ngày 6  đến ngày 10-5-2024 với 120 học viên là cán bộ chiến sĩ các đơn vị, địa phương.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được tìm hiểu một số vấn đề cơ bản như: Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh và Công tác quản lý về văn hóa các dân tộc thiểu số.

Năm 2024, Công an tỉnh sẽ tổ chức 7 lớp bồi dưỡng với 840 học viên.

K.T