Bộ Công an lấy ý kiến đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

Thứ hai, 27/06/2022 16:54
Nhằm đáp ứng các mục tiêu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ công dân số, phát triển kinh tế, xã hội và hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, Bộ Công an đã hoàn thành Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi) để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi) gồm có dự thảo Báo cáo Tổng kết Luật Căn cước công dân; dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Theo đó, qua 06 năm tổ chức triển khai thực hiện Luật Căn cước công dân đã cho thấy sự triển khai nghiêm túc, hiệu quả của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân, Công an các cấp. Toàn văn dự thảo được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông tin trên Cổng TTĐT Bộ Công an (23-6-2022).