Chính phủ thống nhất đề nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng

Thứ hai, 01/04/2024 06:41
Ngày 30-3, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP thông qua đề nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng. Nghị quyết số 37 do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký, căn cứ tờ trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trên cơ sở kết quả lấy ý kiến của các Thành viên Chính phủ.
Được Trung ương thông qua cơ chế, chính sách đặc thù sẽ tạo động lực mới để Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
Được Trung ương thông qua cơ chế, chính sách đặc thù sẽ tạo động lực mới để Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Theo đó, Chính phủ thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng. Chính phủ giao Bộ Tư pháp thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung việc xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2024; trình Quốc hội quyết định việc xây dựng, ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn và xem xét, thông qua tại một kỳ họp.

Theo tờ trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có tổng cộng 34 chính sách trong đề cương dự thảo của Nghị quyết được chia làm 2 nhóm, gồm nhóm chính sách về tổ chức mô hình chính quyền đô thị của TP Đà Nẵng (8 chính sách) và nhóm các chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng được đề xuất thực hiện thí điểm (26 chính sách).

Trước đó, vào năm 2020 Quốc hội có Nghị quyết số 119 về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng. Quá trình thực hiện nghị quyết này, một số cơ chế tuy đã được thực hiện nhưng hiệu quả còn thấp, một số cơ chế chính sách chưa được quy định cụ thể hoặc đang phải chờ văn bản hướng dẫn nên triển khai chậm. Bối cảnh thực tế hiện nay TP cần phải sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119 về tổ chức mô hình chính quyền đô thị và nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách mới, nhằm khắc phục những thách thức mới đối với sự phát triển của thành phố trong thời gian tới. Việc xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119 của Quốc hội nhằm tạo cơ sở pháp lý hữu hiệu để phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá, giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt về phát triển kinh tế - xã hội của TP.

HẢI QUỲNH