Chính phủ ra Nghị quyết thống nhất đề nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

Chủ nhật, 31/03/2024 11:15
Căn cứ tờ trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trên cơ sở kết quả lấy ý kiến của các Thành viên Chính phủ, ngày 30-3, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết thông qua đề nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Theo Nghị quyết số 37/NQ-CP do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký, Chính phủ thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 2133 ngày 22/3/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và hồ sơ liên quan kèm theo.

Chính phủ giao Bộ Tư pháp thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung việc xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2024; trình Quốc hội quyết định việc xây dựng, ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn và xen xét, thông qua tại một kỳ họp.

Theo tờ trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có tổng cộng 34 chính sách trong đề cương dự thảo của Nghị quyết được chia làm 2 nhóm, gồm nhóm 1 - chính sách về tổ chức mô hình chính quyền đô thị của thành phố Đà Nẵng (8 chính sách); nhóm 2 - các chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng được đề xuất thực hiện thí điểm (26 chính sách).

Việc xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 nhằm tạo cơ sở pháp lý hữu hiệu để phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá, giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trước đó, quá trình triển khai Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội một số cơ chế tuy đã được thực hiện nhưng hiệu quả còn thấp, một số cơ chế chính sách chưa được quy định cụ thể hoặc đang phải chờ văn bản hướng dẫn nên triển khai chậm. Bối cảnh thực tế hiện nay thành phố cần phải sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức mô hình chính quyền đô thị và nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách mới, nhằm khắc phục những thách thức mới đối với sự phát triển của thành phố trong thời gian tới là cần thiết.

HẢI QUỲNH