Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tăng cường phối hợp công tác

Thứ ba, 10/10/2023 06:45
Chiều 9-10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đồng chủ trì Hội nghị tổng kết và ký kết Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.

Hội nghị đánh giá, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 19/2008/NQLT/CP-UBTUMTTQVN về Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các nội dung đề ra trong Quy chế cơ bản được thực hiện tốt, có chiều sâu, tác động tích cực tới nhiều mặt của đời sống, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và hoạt động, đối ngoại của đất nước, bảo đảm tốt hơn các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, việc ký kết và triển khai thực hiện Quy chế phối hợp của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa hai bên ngày càng chặt chẽ, thực chất, hiệu quả hơn; góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của Chính phủ và đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam để xây dựng đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sự ổn định và phát triển nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian qua, trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi ít hơn khó khăn, thách thức, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban chấp hành Trung ương mà thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự phối hợp chặt chẽ của Quốc hội, các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp; sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương, tình hình phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

“Trong thành công chung của cả nước có sự đóng góp tích cực, quan trọng từ công tác phối hợp chặt chẽ, ngày càng hiệu quả, thực chất giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam”, Thủ tướng khẳng định.

Đánh giá cao và cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, sự đồng tâm hiệp lực, đoàn kết của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Chính phủ trong 15 năm qua, Thủ tướng Chính phủ trân trọng đề nghị MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đi vào chiều sâu, cùng với Chính phủ, chung sức, đồng lòng trong triển khai các nhiệm vụ của mỗi bên đã đề ra, phấn đấu thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong đó, tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là trong thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược; xác định xây dựng Đảng là then chốt; phát triển kinh tế, xây dựng, phát huy nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là trung tâm; đảm bảo an ninh, quốc phòng là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu; phát huy sức mạnh dân tộc và thời đại để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, ứng phó trước những vấn đề bất thường.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ký kết Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trong đó, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong: tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; trong công tác dân tộc, tôn giáo; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; xây dựng chính sách pháp luật; công tác bầu cử; hoạt động giám sát, phản biện xã hội và kiểm tra, thanh tra; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiến nghị và giải quyết, trả lời kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

PHẠM TIẾP