Giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng

Thứ ba, 19/07/2022 19:19
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Tạ Quang Đông vừa ký văn bản số 1632, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 311 ngày  5-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 – 2030".

Tại kế hoạch này, Bộ VHTT&DL phân công Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa dân tộc cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng. Vụ Thư viện chủ trì tham mưu, phối hợp Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan xây dựng thư viện điện tử, sách điện tử cho thanh niên, thiếu niên nhi đồng. Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì xây dựng hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật hiện đại, nhân văn, có tính giáo dục cao phù hợp với tâm lý lứa tuổi và địa bàn, vùng miền đăng tải trên không gian mạng.

Cục Di sản văn hóa chủ trì việc xây dựng bản đồ số hóa địa chỉ đỏ trên không gian mạng. Kế hoạch góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng; xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, văn hóa, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng và kỹ năng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số hóa.

Thông qua các hoạt động trong kế hoạch, Bộ VHTT&DL mong muốn hình thành và phát triển các kỹ năng nhận diện, xử lý, làm chủ thông tin và các công cụ, phương tiện kỹ thuật trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Qua đó, các em chủ động sàng lọc, nhận diện được các thông tin "xấu", "độc", tiếp nhận thông tin tích cực trên không gian mạng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tích cực thực hiện hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc...

Bộ VHTT&DL đề nghị các đơn vị liên quan phải xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực và hiệu quả; bảo đảm sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ trực thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

T.G